ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix
Acreditació com a entitat de finançament alternatiu per al període 2021-2023 en el marc dels programes d'ACCIÓ

Sol·licitar l'acreditació

Sol·licitar l'acreditació 21480 - Acreditacio_Financament_Alternatiu Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de les sol·licituds per ser acreditada com a entitat de finançament alternatiu romandrà obert 20 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.

 

 

En cas que la documentació superi els 5MB, s’obrirà automàticament, un cop s’hagi tramès la sol·licitud, un espai i es disposarà de 24 hores per enviar la documentació necessària. Els documents a presentar varien en funció de la categoria d’acreditació. Es pot sol·licitar l’acreditació per una o més categories.

 

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar, en el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació detallada en aquest punt 2, en format ZIP. Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment en què s’enviï el formulari Web  que inclourà la documentació acreditativa.

 

Documentació general:

 1. Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant en cas que aquesta no estigui inscrita al Registre mercantil.
 2. Estatuts de l’entitat o equivalent.
 3. Model Excel de Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió, disponible a la web http://accio.gencat.cat, degudament omplert.
 4. Declaració responsable signada pel representant legal, garantint la veracitat de les dades detallades a l’Excel Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió.
 5. Detall de les operacions tancades i el seu import. Caldrà emplenar les dades dels anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, seguint el model d’indicadors dels annexos disponibles a la web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/entitats-financament-alternatiu/. Tota aquella informació que ja estigui en mans d’ACCIÓ en el moment de la presentació de la sol·licitud, no serà necessari tornar-ho a aportar, sempre que aquestes segueixin sent vigents.

 

En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui de quin/s document/s es tracta, la data en què es van presentar a ACCIÓ, i s’hi faci constar que continua essent vigent.

En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de presentar necessàriament la nova documentació.

Els requisits per a l’acreditació de les entitats de finançament alternatiu són:

 1. Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
 2. Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per a portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa.
 3. Estar realitzant operacions de forma regular i haver realitzat operacions en empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 3 operacions finançades tancades en el cas de les xarxes d’inversors privats, 5 en el cas del Finançament col·lectiu d’inversió, 20 en el cas del Finançament col·lectiu de préstec, 100 en el cas del Descompte de factures, entre l’1 de gener de 2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present Resolució.
 4. Que l’import total de les inversions finançades en empreses amb establiment operatiu a Catalunya sigui de 300.000 euros en el cas de les xarxes d’inversors privats i 1.000.000 en el cas del Finançament col·lectiu d’inversió, Finançament col·lectiu de préstec i Descompte de factures entre l’1 de gener de  2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present Resolució.
 5. Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa a la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present Resolució.
 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, les obligacions socials amb la Seguretat Social,  així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades

 

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.