Agents de suport a la internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Agents de suport a la internacionalització

Converteix-te en el millor company de viatge per a les empreses

La internacionalització és un factor clau en el creixement de les empreses catalanes. Per tal de convertir-te en el seu millor company de viatge, acredita la teva entitat com a Agent de Suport a la Internacionalització d’ACCIÓ (ASI); i dóna suport a l’obertura al món dels negocis catalans a través de l’assessorament, la formació o el finançament.

Acredita’t com a Agent de Suport a la Internacionalització!

ACCIÓ estableix uns requisits mínims per als agents que vulguin acreditar-se. Fer-ho permet gaudir de:

 • L’ús del Segell d’Agent de Suport a la Internacionalització acreditat, sempre seguint les indicacions establertes al manual d’ús
 • Visibilitat a través del web i d’altres instruments de comunicació d’ACCIÓ i, al mateix temps, fer difusió de les activitats d’internacionalització del Departament d’Empresa i Coneixement i d’ACCIÓ entre el seu col·lectiu empresarial
 • Participar al Grup de Treball d’Internacionalització, així com beneficiar-se del treball en xarxa amb la resta d’agents acreditats
 • Presentar-se a les licitacions o als programes que es convoquin per a l’execució de serveis o activitats en l’àmbit de la internacionalització
 • Dur a terme l’acompanyament, si escau, en accions de diplomàcia econòmica i empresarial a l’exterior
 • Col·laborar amb ACCIÓ i el Departament d’Empresa i Coneixement en l’execució de programes i activitats en l’àmbit de la internacionalització.

S’entenen com a Agents de Suport a la Internacionalització (ASI) aquelles entitats que destinen bona part de la seva activitat a impulsar les empreses catalanes al món. Hi ha cinc categories d’ASI, cadascuna amb diferents requisits d’acreditació:

 

1. Entitats de promoció: entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu i àmbit d’actuació a Catalunya. Un dels seus objectius principals ha de ser el foment de la internacionalització, amb una experiència d’almenys cinc anys desenvolupant serveis i activitats en aquest àmbit. L’entitat ha de tenir un pressupost destinat al Pla d’Actuacions d’Internacionalització i un mínim de 100 associats. En cas de no tenir-los, ha d’agrupar el 50% del nombre total d’empreses del sector a Catalunya, o bé els seus socis han de representar més del 75% de la facturació del sector a Catalunya.

2. Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització: entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya i amb una experiència d’almenys cinc anys desenvolupant serveis i activitats en l’àmbit de la internacionalització. Entitats amb un equip específic dedicat a l’assessorament en comerç internacional (quatre professionals per a les entitats de l’àmbit metropolità, dos per a les de la resta del territori), els membres del qual han de comptar amb un perfil públic a LinkedIn on quedi reflectida la seva formació i experiència.

3. Entitats de formació: entitats que desenvolupin ensenyament superior reglat de grau universitari, formació professional reglada o per a l’ocupació. Es requereix tenir establiment operatiu a Catalunya i una experiència demostrable en el desenvolupament d’activitats formatives en l’àmbit de la internacionalització i el comerç exterior.

4. Entitats financeres: entitats financeres públiques o privades amb establiment operatiu i àmbit d’actuació a Catalunya, amb el foment de la internacionalització com un dels seus objectius principals. Es requereix tenir un catàleg de productes i serveis específics en aquest àmbit i una xarxa d’oficines a l’exterior, o convenis amb entitats financeres en destí que puguin oferir aquests serveis a les empreses catalanes.

5. Empreses privades especialitzades en prestació de serveis i assessorament a processos d’internacionalització: empreses privades amb ànim de lucre, amb establiment operatiu i àmbit d’actuació a Catalunya, que ofereixin mitjançant un equip d’almenys cinc experts professionals, serveis específics d’assessorament internacional o acompanyament en processos d’internacionalització. Han de tenir una experiència d’almenys cinc anys desenvolupant aquesta tasca i comptar com a mínim amb cinc delegacions a l’exterior, o acords amb agents locals que puguin oferir aquests serveis a les empreses catalanes.

Per tal de verificar el compliment dels requisits, cal enviar de forma adjunta al formulari de sol·licitud la documentació justificativa, que es troba detallada a l’article 2 de l’annex de les bases.

Els documents a presentar varien en funció de la categoria per a la qual se sol·liciti l’acreditació. La documentació a enviar és la següent:

Documentació general

L’han d’enviar totes les entitats, independentment de la categoria/es per a la qual es presentin:

 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat o empresa.
 • Estatuts de l’entitat.

 

Documentació específica

La relació de documents a presentar per justificar cada requisit està detallada a les bases. Els documents a presentar varien en funció de la categoria per a la qual se sol·liciti l’acreditació:

a) Promoció

 • Declaració del nombre d'associats al corrent de pagament de quotes. *
 • Pla d'actuacions d'àmbit internacional 2017.
 • Memòries anuals dels últims 5 anys.

 

b) Assessorament

 • Memòries anuals dels últims 5 anys.
 • Perfils dels professionals dedicats a l'assessorament. **

 

c) Formació

 • Declaració de les titulacions que s'expedeixen.
 • Catàleg de formació.

 

d) Financeres

 • Catàleg de productes i serveis financers.
 • Declaració de delegacions a l'exterior.

 

e) Privades

 • Memòries anuals dels últims 5 anys.
 • Perfils dels professionals dedicats a l'assessorament.
 • Declaració de delegacions a l'exterior. 

 

* En cas de comptar amb menys de 100 socis caldrà aportar documentació addicional.
** En cas de comptar amb personal extern caldrà aportar documentació addicional.

Ben aviat s'obrirà la propera convocatòria.

 

Podeu consultar els Agents de Suport a la Internacionalització acreditats per ACCIÓ de cada categoria accedint al llistat següent:

Agents de Suport a la Internacionalització

Beneficis per a agents acreditats

Un dels drets i obligacions dels ASI acreditats és fer un ús correcte del segell que els acredita com a tals. L’obtenció del segell i del manual d’ús es fa efectiva en el moment de l’acreditació: els responsables del programa us els faran arribar amb la resolució d’acreditació.