Agents de suport a la internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Agents de suport a la internacionalització

Converteix-te en el millor company de viatge per a les empreses

La internacionalització és un factor clau en el creixement de les empreses catalanes. Per això, ACCIÓ reconeix i dona suport a totes les entitats que acompanyen les empreses en el seu procés d'obertura al món, ja sigui a través de l’assessorament, la formació o el finançament.

Si vols convertir-te en el millor company de viatge de les empreses i disposar del segell de la Generalitat de Catalunya que acredita la teva experiència, sol·licita l'acreditació com a Agent de suport a la internacionalització d’ACCIÓ.

Acredita’t com a agent de suport a la internacionalització!

Catalunya compta amb una gran riquesa d’agents públics i privats de suport a l’empresa. Amb l'objectiu de potenciar la col·laboració publicoprivada, d'impulsar la coordinació i fomentar la col·laboració entre els diferents agents, ACCIÓ ha establert un procés d'acreditació amb uns requisits d'accés per crear una xarxa d'agents reconeguts a tot el territori com a Agents de suport a la internacionalització.

L'acreditació d'Agent de suport a la internacionalització permet a la teva entitat...

 • Fer ús del segell que acredita i reconeix la teva experiència.
 • Gaudir de visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació.
 • Presentar-te a les licitacions o programes que es convoquin per a l’execució de serveis i activitats en l’àmbit de la internacionalització, sempre que es compleixin els requeriments establerts en les convocatòries específiques.
 • Participar en el Grup de Treball d’Internacionalització.
 • Rebre acompanyament en accions de diplomàcia econòmica i empresarial a l’exterior.
 • Participar en l’espai de treball en xarxa amb tots els agents acreditats i assistir a la reunió anual.

Acredita’t com a agent de suport a la internacionalització!

Poden sol·licitar l'acreditació d'Agents de suport a la internacionalització aquelles entitats que destinen bona part de la seva activitat a impulsar les empreses catalanes al món. Hi ha cinc tipologies d'agents, cadascuna amb diferents requisits de sol·licitud. La teva entitat pot sol·licitar l'acredictació d'una o més tipologies d'agents.


1. Entitats de promoció.

2. Entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització.

3. Entitats de formació.

4. Entitats financeres.

5. Empreses privades especialitzades en prestació de serveis i assessorament a processos d'internacionalització.


Consulta tots els requisits segons les tipologies d'agents en el DOGC.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits caldrà que adjuntis al Formulari de sol·licitud d’acreditació la documentació detallada en format ZIP, sempre i quan no superi els 5 MB.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.

Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment que s’hagi enviat el formulari web i tota la documentació acreditativa.

Els documents a presentar varien en funció de la categoria d’acreditació (recorda que pots sol·licitar l’acreditació per a una o més categories).

 

Documentació general

L’han d’enviar totes les entitats, independentment de la categoria o categories a què es presentin:

 1. Formulari de sol·licitud, degudament emplenat.
 2. Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.
 3. Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'entitat o empresa.
 4. Estatuts de l’entitat.

 

Documentació específica

La relació de documents a presentar per justificar cada requisit està detallada a les bases. Els documents a presentar varien en funció de la categoria per a la qual se sol·liciti l’acreditació.

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC.

 

En relació amb totes les notificacions del procediment d’acreditació, és recomanable que cliqueu a l’apartat del Formulari de sol·licitud indicant que voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud. D’aquesta manera, rebreu sempre un avís a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat a aquests efectes dins del Formulari de sol·licitud d'acreditació, on es posarà a la teva disposició les notificacions a la Seu electrònica, sense perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació.

La notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.

El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat. Per a més informació contacta amb nosaltres.

 

Aquest és el llistat d'Agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ, per categories:

Agents de suport a la internacionalització


Beneficis per als agents acreditats

Un dels drets i obligacions dels Agents de suport a la internacionalització és fer un ús correcte del segell que els acredita. Els responsables del programa d'acreditacions us faran arribar el segell i el manual d’ús en el moment que es faci efectiva l'acreditació.