• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Transparència: Línies d'actuació

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 12.1, 2, 3 i 5 de la LTAIPBG.

Es publiquen els instruments de programació i planificació estratègica general i sectorial d’ACCIÓ de caràcter anual i plurianual.

5.1.1 Plans i programes propis

En aquest apartat es publiquen els Plans d’Actuació que l’Agència publica periòdicament, els quals recullen els principals resultats del període anterior, així com els objectius del periode en curs i les actuacions previstes per assolir-los.

 

5.1.2 Plans i programes dels òrgans i ens matrius

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 9.1.j, 10.1.a, 12.1,3 i 5, 60 i 65.1.f de la LTAIPBG.

Es publica la informació relativa al resultat de les avaluacions de les polítiques públiques resultant d’informes d’avaluació, auditories, enquestes o altres.

 

Informes d’auditories internes

 

Informes d’auditories externes

 

Enquestes de satisfacció globals

Aquest apartat fa referència l’article 8.1.j de la LTAIPBG.

Tot i que ACCIÓ no genera informació estadística oficial, en aquest espai es publiquen alguns enllaços d’interès en matèria estadística:

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 8.1.i de la LTAIPBG.

 

Memòries d’activitat d’ACCIÓ:

 

Memòries d’activitat del Departament d’adscripció

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 11.1.f de la LTAIPBG.

Es considera publicitat institucional la publicitat que duen a terme les institucions públiques per promoure i defensar els valors i les conductes que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut o la prevenció i la seguretat.

No es considera publicitat institucional la comunicació pública que les administracions duen a terme amb caràcter estrictament informatiu, en forma de convocatòria o d’avís o relativa al funcionament de serveis.

 

Publicitat institucional d’ACCIÓ

 

Memòries anuals de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional

A través d’aquest enllaç del portal Govern Obert podeu accedir a les memòries anuals que publica la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.