ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a projectes en forma de nuclis De Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus (RDECR)

Les justificacions de la línia d’ajuts per a projectes en forma de nuclis De Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus (RDECR) es podran presentar de forma telemàtica seguint les instruccions de la justificació RDECR 2019. Els models de documentació i memòria tècnica vàlids són els corresponents a justificacions 2018.

 

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica  i l’annex de les desviacions del projecte a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).

4. La justificació s’haurà de fer mitjançant un informe d’auditor, consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria.

El beneficiari haurà de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal

5. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

6. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (consulteu horaris).

Models de documentació:

1. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència. (ANNEX I)

2. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat. (ANNEX II).

3. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX III)

4. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades i activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX IV)

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60