Agents de suport a la internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació de clústers

Uneix-te a la xarxa de clústers

La millor manera de créixer és la cooperació entre tots els agents implicats en un mateix entorn. Amb aquesta premissa treballa l’extensa xarxa de clústers catalans, acreditats per ACCIÓ.

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

Uneix-te a la xarxa de clústers!

L’acreditació com a clúster garanteix una sèrie de drets i deures:

 • L’ús del segell com a clúster acreditat
 • Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació
 • Rebre orientació estratègica, capacitació per als clústers managers i tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació
 • Participació en activitats de networking
 • Connexió dels clústers amb els instruments de política d’innovació i internacionalització
 • Informació sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès
 • Comunicar a ACCIÓ la variació de dades que afectin els criteris de valoració previstos
 • Aportar i actualitzar anualment, o en tot cas en els terminis establerts per ACCIÓ, la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins
 • Participar en les actuacions de capacitació de clústers que s’implementin durant l’any
 • Respondre el qüestionari d’avaluació anual de la Política de Clústers d’ACCIÓ

 

Poden formar part del Programa Catalunya Clústers les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya i tinguin com a objecte social principal la millora de la competitivitat de les empreses, així com una contrastada experiència en dinamització de clústers i que compleixin també els requisits següents:

 • No tenir afany de lucre i tenir com a objecte social principal la millora de la competitivitat de les empreses
 • Comptar amb un òrgan d’administració en què, com a mínim, el 70% dels membres siguin empreses privades i comptar, com a mínim, amb un agent d’entorn tecnològic o de coneixement
 • Disposar, com a mínim, de 40 socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins que tinguin l’obligació de contribuir econòmicament de forma periòdica i recurrent a l’activitat del clúster. Per als clústers amb menys de dos anys d’existència, el requisit serà de 30 socis o figures afins
 • Comptar amb un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 200 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. Per als clústers amb menys de dos anys d’existència, el requisit serà d’un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 150 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. A aquests efectes, s’entendrà com a massa crítica potencial la facturació agregada de les empreses que podrien formar part del clúster
 • Disposar de la certificació actualitzada Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)
 • Disposar dels serveis d’un clúster manager amb dedicació completa, amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil, que no realitzi activitats professionals o empresarials que suposin un conflicte d’interessos amb l’activitat professional com a clúster manager
 • Disposar d’un pla estratègic del clúster vigent i de tres anys de durada
 • Tenir entre els seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins, una representació de la cadena de valor i dels agents clau del clúster al qual representa
 • Demostrar un mínim d'un any d’històric com a clúster i presentar una cartera de projectes i d'activitats realitzades alineades amb els reptes estratègics
 • Comptar amb un òrgan d’administració representatiu de la cadena de valor del clúster, amb participació diversificada d’aquesta cadena i amb administradors compromesos amb l’organització, que s’impliquin i contribueixin activament al desenvolupament del clúster
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Podeu consultar els Clústers acreditats per ACCIÓ de cada sector accedint al llistat següent:

Clústers acreditats