Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d'entitats de finançament alternatiu

Nous camins de finançament

ACCIÓ dóna visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes.

Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.

Consulta'ns per conèixer-ne més detalls sobre l'acreditació!

L’acreditació com a Entitat de Finançament Alternatiu d’ACCIÓ et permetrà:

 • Utilitzar aquest segell d’acord amb el manual d’ús facilitat pels responsables del programa
 • Tenir visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ
 • Formar part del catàleg de finançament alternatiu d'ACCIÓ
 • Participar de forma preeminent a les activitats de difusió de finançament alternatiu organitzades per ACCIÓ

 

Alhora, l’acreditació implica:

 • Utilitzar i difondre el segell en tots els canals de comunicació i difusió, sempre que facin referència als programes i serveis d’ACCIÓ i fent-ne un bon ús
 • Enviar els indicadors trimestrals a ACCIÓ segons el model indicat
 • Participar als tallers o a les sessions de finançament d'ACCIÓ segons sol·licitud per part d’ACCIÓ
 • Mantenir un comportament ètic, entès aquest com donar informació transparent i veraç als microinversors, inversors i empreses, així com el manteniment adequat de la protecció del seu sistema informàtic

S’estableixen quatre categories d’entitats de finançament alternatiu amb uns criteris d’acreditació iguals per a totes les categories:

 • Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada en línia
 • Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament, a empreses a través d’un punt de trobada en línia
 • Descompte de factures (Invoice trading): inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses a través d’un punt de trobada en línia
 • Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió.

 

Consulta'ns per conèixer-ne més detalls sobre l'acreditació d'Entitats de Finançament Alternatiu!

 • Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya
 • Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa
 • Haver realitzat un mínim de dues operacions finançades tancades entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’entitats de Finançament Alternatiu
 • L’import total de les operacions finançades ha de ser, com a mínim, de 100.000 euros tancats entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’Entitats de Finançament Alternatiu
 • Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa entre el 2014 i la data de publicació de la convocatòria 2017 d’entitats de Finançament Alternatiu
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions
 • Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades

Properament s'obrirà la nova convocatòria.