ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per les escoles de negoci enfocades a l’assessorament a start-ups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes start-ups amb empreses establertes (VALEN)

Les justificacions de la línia d’ajuts per les escoles de negoci enfocades a l’assessorament a start-ups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes start-ups amb empreses establertes (VALEN)es podran presentar de forma telemàtica seguint les instruccions de la justificació VALEN 2019. Els models de documentació i memòria tècnica vàlids són els corresponents a justificacions 2018.

 

Passos a seguir:

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l’aplicació de justificació (en endavant, annex específic de del formulari de justificació). Un cop emplenat, obtenir el codi d’ACCIÓ (cal estar connectats a internet), generar el formulari de justificació i guardar el pdf resultant.

3. Descarregar, emplenar la memòria tècnica.

4. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.

5. Preparar tota la documentació necessària per tal de poder acreditar la justificació tal i com estableix la resolució d’atorgament i les bases reguladores de l’ajut (factures, nòmines, justificants de pagament...) en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (màxim 6 i d’un pes màxim de 100MB)

6. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa, el formulari de justificació genèric. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar l’annex específic del formulari de justificació i especificar la línia d’ajut i el número d’expedient.

Presentació de la justificació

1. Presentar telemàticament el formulari de justificació genèric seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació genèric al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure Guia presentació formulari electrònic).

2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 3,4 i 5 dels passos a seguir) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric.
Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la “La meva carpeta”.

Documentació a presentar

1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 88/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat (ANNEX I).

2. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX II).

3. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència. (ANNEX III).

4. Declaració jurada del soci o administrador en la qual figurin les activitats realitzades, les hores dedicades en relació al projecte subvencionat i el seu cost hora. (ANNEX IV).

5. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX V).

Consideracions a tenir en compte

Tant formulari de justificació genèric com les declaracions han d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.
En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.

Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.
Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60