ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Transparència: Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 13 i 9.1.h de la LTAIPBG.

3.1.1 Informació sobre l’entitat i els òrgans de contractació, licitacions en tràmit, contractació programada, adjudicacions i formalitzacions de contractes i modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades dels contractes

Podeu accedir a la informació d’aquest apartat enllaçant al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

3.1.2 Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

Podeu accedir a aquesta informació enllaçant al següent apartat 'Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació' del portal Govern Obert.

 

3.1.3 Relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació

Podeu accedir a aquesta informació enllaçant al següent apartat 'Relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació' del portal Govern Obert.

 

3.1.4 Resolucions dels recursos especials, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Podeu accedir a aquesta informació enllaçant al següent apartat 'Resolucions dels recursos especials, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes' del portal Govern Obert.

 

3.1.5 Dades estadístiques de contractació

El recull de dades estadístiques sobre els percentatges, el volum pressupostari dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la Llei de Contractes del Sector Públic, i el volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers 5 anys l’elabora la Direcció General de Contractació Pública i en dona publicitat al portal Govern obert gencat.

 

3.1.6 Dades del Registre públic de contractes, del Registre electrònic d’empreses licitadores i del Registre oficial d’empreses classificades

Aquestes dades es troben a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

 

3.1.7 Relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats per l’Administració

D’acord amb la normativa vigent, les entitats com ACCIÓ no poden tenir adscrit permanentment personal dels adjudicataris a les seves dependències públiques.

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 8.1.f i 14 de la LTAIPBG.

Es publiquen tots els convenis de col·laboració, protocols i encàrrecs de gestió, en el seu cas, signats per ACCIÓ. Els convenis de canalització de subvencions nominatives pressupostàries i altres convenis amb naturalesa subvencional regits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les previsions de l’article 94.5 del TRLFPC estan exclosos d’aquest apartat i es publiquen a l’apartat de Subvencions.

Podeu consultar els convenis signats per ACCIÓ accedint al següent enllaç del Registre de convenis de col·laboració i cooperació (RCCC) del portal Govern obert.

També podeu consultar la relació dels convenis formalitzats per ACCIÓ des de 2014 publicada al DOGC: