ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Altres tràmits per internet: línies 2019 i anteriors

En el cas de voler sol·licitar algun tràmit sobre un expedient amb tramitació electrònica caldrà

  1. Preparar la carta de presentació on sol·licitin la modificació, ampliació, bestreta, recurs, retirada o renúncia, indicant els motius si s’escau (veure el manual per sol·licitar els tràmits).
  2. Presentar per internet el formulari de modificació d’un tràmit seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix imprès al pas "Enviar a tramitar i acusament de rebuda". Dins d’aquest document caldrà seleccionar la línia d’ajut, especificar el numero d’expedient, el tipus de modificació i adjuntar la carta de presentació indicada al pas 1.
    En el cas que l'entitat beneficiària sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya ,haurà de fer el tràmit a través de l'extranet de les administracions catalanes link a (http://www.eacat.cat).
  3. Una vegada presentat per internet tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar més documentació, si s’escau.

Consideracions que cal tenir en compte

El formulari de modificació ha d’estar signat digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.
Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.
Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.