ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvenció exclosa de concurrència pública

Passos a seguir

  • Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (consulteu horaris).

Models de documentació a presentar (presentar només els documents que s’han establert a la resolució/conveni)

  1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons allò definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) (ANNEX 1)
  2. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX 2)
  3. Model imprès justificació (ANNEX 3).
  4. Declaració jurada del soci o administrador en la qual figurin les activitats realitzades, les hores dedicades en relació al projecte subvencionat i el seu cost hora (ANNEX 4)
  5. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència (ANNEX 5)
  6. Declaració de l’import total de remuneracions brutes anuals que perceben els òrgans de direcció o administració, de la persona jurídica que representa (ANNEX 6)

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60