El Health Tech Clúster signa un conveni amb el clúster MassMEDIC de Boston