170 reunions virtuals entre empreses catalanes del sector 'agritech' i una trentena d’importadors d’Amèrica Llatina