• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Avís legal i política de privacitat

Titular: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

N.I.F.:  S-0800476-D

Domicili: Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya).

Telèfon: 934 76 72 00.

E-Mail: info.accio@gencat.cat

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), estableix el marc legal de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem del següent:

Responsable del tractament i delegat/da de protecció de dades

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, “ACCIÓ”), amb domicili a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya), és la responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè pot contactar amb el/la nostre/a delegat/da de protecció de dades a través de l’adreça postal indicada o a través de l’adreça de correu electrònic: dades.accio@gencat.cat.

Quines són les seves dades personals que tractem, com les hem obtingut i per què les tractem

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre ACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa i/o ofereix els seus serveis...

Les dades personals objecte de tractament són les de contacte corporatiu facilitades per vostè a ACCIÓ per al manteniment de les relacions entre ACCIÓ i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o amb què col·labora.

 

Si vostè o l’entitat a la qual vostè representa són beneficiaris dels ajuts i/o subvencions d’ACCIÓ...

 

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents: 

 • Dades de contacte: aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu de subvenció, mitjançant el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa té accés als ajuts i a les subvencions oferts per ACCIÓ així com les relatives a la seva execució. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació i enquestes de satisfacció, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que ACCIÓ porta a terme per al foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.
 • Dades bancàries: les dades bancàries que vostè ens ha facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i per la qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa rep o opta a rebre els ajuts i subvencions que ACCIÓ li proporciona.
 • Dades d’afiliació a la Seguretat Social i dades fiscals: dades relatives a la seva afiliació a la Seguretat Social en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les subvencions o ajuts que ACCIÓ proporciona, així com les dades necessàries per al compliment de la normativa de la Seguretat Social i fiscal.
 • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat d’acord amb la seva avaluació com a beneficiari/a dels ajuts i de les subvencions que ACCIÓ proporciona, com són el seu CV i el seu perfil professional i competencial, en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les esmentades subvencions o ajuts. Així mateix, en aquest cas també es poden incloure les seves dades vinculades que es generin o s’elaborin per part d’ACCIÓ durant la vigència de la relació jurídica, amb el compliment estricte per part de l’entitat de les finalitats del tractament que s’exposen en aquest document.

 

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o ha sol·licitat inscriure’s o participar a les nostres activitats i serveis...

En el cas que vostè sol·liciti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o bé sol·liciti la seva inscripció o participació als mateixos, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud. ACCIÓ tractarà totes les dades que vostè ens hagi facilitat mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.

ACCIÓ tractarà també les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetran conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana per tal d’adoptar les mesures apropiades per a la millora de les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització empresarial a Catalunya. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes  es tracta de forma agregada i és objecte de protecció i confidencialitat.

Així mateix, en el cas que vostè hagi participat a les nostres activitats, tractarem les seves dades per tal d’enviar-li enquestes mitjançant les quals vostè tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció respecte de la participació a les mateixes. Les dades sobre les enquestes de satisfacció que vostè realitzi seran tractades per ACCIÓ amb l’única finalitat de poder millorar les seves activitats per aconseguir la realització de la missió pública que per llei li ha estat encomanada.

Igualment, és possible que ACCIÓ procedeixi a la captació d’imatges durant la celebració de les seves activitats. La captació d’aquestes imatges es realitza amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per tal de donar a conèixer les activitats i els serveis que ACCIÓ realitza amb motiu de la missió pública que té encomanada per llei. En cap cas la seva imatge serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, ens hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

Finalment, ACCIÓ l’informa que la normativa aplicable autoritza la nostra entitat a remetre, per mitjans electrònics, informació i comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats i actuacions promocionals relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

ACCIÓ no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, les promocions i els ajuts pel quals ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

 

Si vostè ha sol·licitat la seva acreditació a ACCIÓ...

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

 • Dades de contacte: aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu d’acreditació, mitjançant el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa té accés a les acreditacions ofertes per ACCIÓ. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que ACCIÓ porta a terme per al foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.
 • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat d’acord amb la seva avaluació per a ésser acreditat per part d’ACCIÓ, com són el seu CV i el seu perfil acadèmic, professional i competencial. Així mateix, en aquest cas també es poden incloure les dades vinculades a vostè que es generin o s’elaborin per part d’ACCIÓ durant la vigència de la relació jurídica, amb compliment estricte per part de l’entitat de les finalitats del tractament que s’exposen en aquest document.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre ACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o ofereix els seus serveis...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades per enviar-li informació promocional, per mitjans electrònics, sobre les nostres activitats relacionades amb el foment i la promoció de l’emprenedoria i la internacionalització de l’empresa es troba expressament autoritzat per la llei. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

 

Si vostè o l’entitat a la qual vostè representa són beneficiaris dels ajuts i/o de les subvencions d’ACCIÓ...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de les obligacions resultants de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu de subvenció entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i ACCIÓ conforme a la recepció dels ajuts i de les subvencions que ACCIÓ li proporciona.
 • El compliment de les finalitats de promoció i desenvolupament de l'empresa per mitjà de l'execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • ACCIÓ tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, perquè està autoritzada legalment per poder remetre-li aquestes comunicacions. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

 

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o ha sol·licitat inscriure’s o participar a les nostres activitats i serveis...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació o d’inscripció o participació, per a la qual cosa és necessari que ACCIÓ procedeixi al tractament de les seves dades.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa és part.
 • El compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • ACCIÓ tractarà la seva imatge amb la finalitat anteriorment referenciada, segons el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos.
 • El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis d’ACCIÓ es troba expressament autoritzat per llei. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

 

Si vostè ha sol·licitat la seva acreditació a ACCIÓ...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de les obligacions resultants de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu d’acreditació entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i ACCIÓ conforme a l’acreditació que ACCIÓ li proporciona.
 • El compliment de les finalitats de promoció i desenvolupament de l'empresa per mitjà de l'execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • ACCIÓ tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, perquè està autoritzada legalment per poder remetre-li aquestes comunicacions. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

 

Cessions a tercers, transferències internacionals i decisions automatitzades

ACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a Administracions públiques (com, per exemple, l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals ACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.

Així mateix, ACCIÓ l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que ACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.

ACCIÓ realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”) en els que l’entitat té establertes oficines. Les dades de contacte de la seva titularitat es transmeten amb l’únic objecte de dotar d’accés al personal d’ACCIÓ que es troba desplaçat a les oficines exteriors i que se sotmet a les polítiques d’ACCIÓ en matèria de confidencialitat i protecció de dades. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, ACCIÓ aplica les garanties establertes en la normativa vigent i únicament les realitza per al compliment de la seva missió d’interès públic. L’informem també que ACCIÓ té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a tercers països. Aquests proveïdors han estat contractats per ACCIÓ per obtenir els serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats i han subscrit amb ACCIÓ els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Sota cap concepte, ACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de “Cessions i transferències internacionals” sense el seu consentiment previ.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ACCIÓ i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió d’interès públic de la nostra entitat.

Un cop finalitzada la seva relació amb ACCIÓ, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals d’ACCIÓ.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els seus drets

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a delegat/da de protecció de dades o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Rosselló, 214,  C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.