ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Espanya aprova noves mesures de control a la importació d'aparells elèctrics, piles i acumuladors

Alertes de comerç internacional

El Govern Espanyol ha aprovat noves mesures de control per a la importació de d’aparells elèctrics i electrònics o les piles i acumuladors amb l’objectiu de millorar-ne la gestió dels residus. Una mesura que entrarà en vigor a partir del 16 de gener de 2023.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Els aparells elèctrics i electrònics (AEE) i les piles i acumuladors (PPAA) inclouen, generalment, peces i components fabricats amb materials que, una vegada finalitzat el seu cicle vital, es converteixen en residus perillosos. Si no es gestionen o tracten de manera convenient poden originar un greu problema mediambiental i un risc per la salut humana.

En els darrers anys, la creixement demanda d’aquest tipus de productes ha provocat una disminució dels cicles d’innovació i substitució, fent que esdevinguin una font continuada de residus. Tot i ser recollits selectivament i reciclats, part d’aquests residus són un risc a causa del seu contingut en mercuri, cadmi, crom i altres components, especialment, si no es controlen i tracten adequadament.

Quines novetats s'han produït?

Arran d’aquesta problemàtica, des de la Unió Europea s’ha promogut l’adopció de la normativa necessària per regular la gestió dels residus d’AEE, així com les característiques i contingut en substàncies perilloses dels mateixos. Aquestes mesures de control es concreten amb la publicació del Reial Decret 993/2022, de 29 de novembre.

Quin és l’objectiu d’aquest Reial Decret?

  • Verificar que els AEE importats compleixin les normes establertes en matèria de restriccions a la utilització de substàncies perilloses.
  • Verificar que els responsables de la introducció en el mercat de la Unió Europea d’AEE i PPAA i bateries hagin complert amb les seves obligacions respecte el Registro Integrado Industrial establert en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en lo relativo a los residuos de AEE, i el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, en lo relativo a residuos de pilas y acumuladores.

Quin és l’àmbit d’aplicació?

La nova regulació aplica a les importacions procedents de tercers països i serà efectiva a partir dels 16 de gener de 2023:

  • Als AEE inclosos en les categories que apareixen a l’Annex I d’aquest Real Decret, relatiu a les restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses.
  • Als AEE contemplats a l’Annex II, així com tot tipus de PPAA i bateries, independentment de la seva forma, volum, pes i composició o ús, recollits de manera indicativa a l’Annex III del Real Decret, pel que fa a la supervisió del compliment de les obligacions respecte del Registro Integrado Industrial.

En el Real Decreto es detallen, de la mateixa manera, casos de no aplicació d’aquests controls.

Com s’executarà el control d’aquests residus?

Per realitzar aquesta inspecció a nivell espanyol s’assigna el SOIVRE, Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, com a autoritat de control de forma prèvia a la importació d’aquests productes.

S’ha implementat un Punt Únic d’Entrada (PUE ROHS) per a la gestió dels controls a realitzar pel SOIVRE. Es tracta d’una finestreta única que permet la comunicació entre l’operador, l’Agència Estatal de Administració Tributària (AEAT) i el Servei d’Inspecció SOIVRE (aplicació informàtica ESTACICE ROHS).

Què és el DOCUCICE Externo?

És un directori que permet avançar el control documental i presentar la documentació tècnica corresponent a una determinada referència de producte de forma anticipada i només una vegada.

El PUE queda obert un entorn de proves des del 21 de desembre de 2022, oferint dues possibilitats d’integració: mínima i total. Des de l’AEAT i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç es recomana la màxima integració amb el sistema per facilitar els fluxos i evitar errors en les declaracions.

Quins resultats d’inspecció es poden obtenir?

  • Conforme. Si les mercaderies compleixen amb els requisits aplicables al Real Decreto, el resultat de control serà conforme i es procedirà a l’emissió d’una resolució de conformitat. Aquesta resolució es notificarà a través del document de control corresponent, segons els models recollits als Annexes IV i V d’aquest Real Decreto i tindrà validesa a efectes de despatx duaner.
  • No conforme. Si les mercaderies objecte de control no compleixen amb els requisits establerts al Real Decreto, el resultat de control serà no conforme. D’aquesta manera s’emetrà la corresponent resolució de no conformitat, notificant-se a l’interessat i prohibint així la introducció en el mercat de la mercaderia.

A efectes del Real Decreto, podrà ser declarada també no conforme aquella mercaderia, l’etiquetatge o marcat de la qual, no es correspongui amb les característiques o origen real del producte sotmès a control o pogués induir a error sobre tal característica mitjançant la omissió d’aquesta informació o la presència d’altres marques, signes o anagrames. En aquest cas, també s’emetria la corresponent resolució de no conformitat.

Enllaços d’interès

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Vols resoldre dubtes d'aquesta Alerta o tens problemàtiques concretes de les teves operacions a l'exterior? Ja pots contactar amb l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, et resoldrem les teves consultes en menys de 48 hores.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional