ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'empresa familiar a Catalunya

Eines de competitivitat

Quantificació i caracterització de l'estructura, propietat, gestió i govern de les empreses familiars catalanes.

L'estudi a més, mostra les diferencies entre l'empresa familiar catalana i la no familiar en quant a dimensió, productivitat, recursos propis, rendibilitat, dinamisme, estructura de govern i direcció, tot avaluant la seva probabilitat d'èxit en funció d'aquests diferents paràmetres.

Les dades s'han extret d'un treball de camp amb enquesta sobre un univers de 7.899 empreses amb un volum de vendes superior a 1,2 milions d'euros l'any 1999.

01/04/2004
L'empresa familiar a Catalunya

L'empresa familiar a Catalunya

Examina la situació de l’empresa familiar a Catalunya. Ofereix dades sobre la seva implantació territorial i els sectors empresarials als què es dediquen. Analitza les diferències entre aquest tipus d’empreses i les que no són familiars, centrant-se en aspectes com la dimensió, la productivitat, els recursos propis, la rendibilitat i el dinamisme de les empreses.

Estudia els diferents sistemes d’administració de les empreses familiars a Catalunya, la direcció i el treball per part de familiars i la participació de la família en el capital. A partir d’aquí, analitza les empreses familiars catalanes en funció de la seva estructura de govern i de direcció. Incideix en aspectes com l’antiguitat de les empreses, la dimensió, la productivitat, la dimensió o l’èxit de les companyies.

De la informació recollida, a través d’enquestes, es desprèn que a mesura que augmenta el percentatge de treballadors de l’empresa que són familiars, disminueixen les probabilitats d’èxit. Afirma que, si es té en compte un criteri ampli de l’èxit, les empreses més joves (fundades després de 1970) tenen una major probabilitat de triomfar.

Si es defineix l’èxit d’una manera més restrictiva, la presència de consellers independents sí que influeix positivament en la probabilitat que l’empresa en tingui. Explica, però, que el fet de què la direcció de l’empresa estigui en mans d’un professional extern o que compti amb consell d’administració no influeix en la probabilitat que l’empresa tingui èxit.