ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La Responsabilitat dels administradors en els àmbits mercantil i tributari

Eines de competitivitat

Aquesta publicació, actualitzada a gener de 2005, dona una visió bàsica de les responsabilitats mercantils i tributàries en què pot incórrer tot administrador que no conegui o que no respecti les obligacions que la llei imposa per a la gestió societària. S'adreça a emprenedors i inversors.

Una part molt important de l'administració d'empreses és el compliment dels requisits i obligacions que la llei imposa als administradors de societats mercantils en l'esdevenir de la vida societària. El coneixement d'aquestes obligacions permetrà al gestor social mantenir la seva actuació dins la legalitat vigent i no estar incurs en les causes de responsabilitat que la normativa mercantil i tributària estableix.

01/05/2003
La Responsabilitat dels administradors en els àmbits mercantil i tributari

La Responsabilitat dels administradors en els àmbits mercantil i tributari

Dóna una visió bàsica dels deures i les obligacions que la llei imposa als administradors de societats mercantils durant la vida societària, tant en l’àmbit mercantil com tributari. Senyala quina és la legislació aplicable però aconsella recórrer a l'assessorament d'un professional especialitzat.

En l’àmbit mercantil, presenta els criteris d’actuació dels administradors de societats mercantils i les accions de les que són responsables. Analitza la responsabilitat dels administradors en un procediment concursal.

En l’àmbit tributari, defineix el concepte de responsabilitat tributària i la responsabilitat dels administradors de societats mercantils. Aquesta pot ser subsidiària en cas de comissió d’infraccions tributàries o per obligacions pendents en el cessament d’activitats. També pot ser solidària per la comissió d’infraccions.

Explica el procediment de derivació de responsabilitat i les causes d’extinció de la responsabilitat, com la prescripció.