ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Productes financers

Eines de competitivitat

En aquesta guia es descriuen els productes financers que les empreses contracten amb més assiduïtat: el lísing, el rènting, el facturatge, el forfetatge.

01/04/2003
Productes financers

Productes financers

Descriu els principals productes financers, exposa els avantatges i inconvenients, analitza el tractament fiscal i comptable. Un d’ells és el lísing, que permet finançar el 100% de les inversions realitzades i deduir pràcticament la totalitat de les quotes d’arrendament financer meritades. Per contra, s’ha de suportar una càrrega financera important (a diferència de la compra al comptat), taxes d’interès superiors i penalitzacions si s’incompleix la duració del contracte.

Un altre producte és el renting, sobre béns immobles, sobre béns mobles tangibles o intangibles, etc. Permet pot disposar de béns sense utilitzar fons propis o finançament aliè per a la seva adquisició, converteix un cost variable i incert en fix i constant (la quota inclous les reparacions, el manteniment...) i les quotes són íntegrament deduïbles a efectes de l’impost sobre societats. Per contra, l’empresa no adquireix el bé, pot perdre el dret d’ús si no paga, etc.

També explica què és la confirmació (facilita la gestió de pagament de les compres i ofereix un compromís de pagament als proveïdors), el facturatge (la cessió de les factures pendents de cobrar a una entitat financera per a què les cobri a canvi d’una comissió) i el forfetatge (especialment útil en operacions de comerç internacional per cobrir el risc polític que hi pugui existir, especialment en països inestables, i els riscos de tipus de canvi d’interès).

Descarrega't el material