ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'evolució del capital risc a Catalunya

Articles i altres publicacions

L'objectiu d'aquesta publicació és analitzar l'activitat de les entitats de capital risc amb seu a Catalunya des de l'any 1991 fins a l'actualitat. L'estudi recull l'evolució de la captació de fons en el període 1991-2001 i analitza l'origen dels recursos i les inversions realitzades.

S'ofereix la comparativa dels resultats obtinguts a Catalunya amb els de la Comunitat de Madrid i la resta de comunitats autònomes. En segon lloc, s'ofereix el detall de l'activitat desenvolupada a Catalunya en el període 2001-2003, contrastada amb les xifres del conjunt de l'Estat espanyol. La publicació consta també d'un directori d'entitats radicades a Catalunya, un apartat de terminologia i un annex amb les taules estadístiques.

01/11/2004
El Capital Risc a Catalunya

El Capital Risc a Catalunya

Analitza l’evolució de l’activitat de capital risc a Catalunya des del seu origen estudiant tant l’oferta com la demanda. Ofereix dades de les entitats de capital risc (volum de fons captats, procedència i destinació desitjada dels nous recursos, capitals totals gestionats, etc.), tant de les que estan radicades a Catalunya com les que es troben en altres comunitats i inverteixen en empreses catalanes.

Estudia l’activitat inversora dels operadors radicats a Catalunya. Desglossa les dades per fase de desenvolupament (etapes inicials, en creixement i consolidades), per sectors, per grandària de les empreses participades, per grandària de l’operació i per comunitat autònoma. També examina les inversions de capital risc realitzades.

Considera que el principal aspecte diferencial del capital risc a Catalunya, en comparació amb la Comunitat de Madrid, és la disponibilitat de recursos per a empreses immadures. En aquesta darrera comunitat són abundants els recursos per finançar grans operacions, però és escàs el finançament per a projectes immadurs.

Destaca l’elevada capacitat d’atracció d’inversions que té Catalunya i la forta concentració existent del volum total invertit des del 1998. Observa que l’atenció a empreses en etapes inicials a Catalunya és major en èpoques de bonança econòmica, mentre que en els cicles baixos els inversors se centren en un menor nombre d’operacions en empreses més madures.

Malgrat això una desena de petites entitats constitueix una excepció a Espanya en dedicar una part substancial de la seva activitat a empreses immadures de base tecnològica.