Informe OME 2007: Prendre part en les xarxes de negocis globals