ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF Turisme - Línia d’ajuts per a préstecs per finançar projectes de millora i modernització d'establiments d’allotjament turístic

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / ICF Institut Català de Finances

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 28/12/2024  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'ajut consisteix en la bonificació, de fins a un 2%, dels interessos d'operacions de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF) destinades al finançar projectes de millora i modernització dels establiments d'allotjament turístic següents:

 • establiments hotelers (hotels i hostals o pensions)
 • apartaments turístics
 • càmpings
 • establiments de turisme rural

Projectes elegibles

Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i la modernització dels establiments d'allotjament turístic especificats a la base 2.a), que comportin una despesa mínima de 60.000,00 i un màxim de 4.000.000,00 d'euros, i que tinguin per objecte:

 • Inversions en projectes de rehabilitació energètica
 • Inversions encaminades a la bona gestió de l'aigua en els establiments turístics
 • Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipaments i/o serveis, així com inversions destinades a millorar la gestió, reutilització i minimització dels residus, l'accessibilitat a l'establiment
 • Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin als establiments turístics

Beneficiaris

 • Persones, físiques o jurídiques, propietàries d’immobles destinats a allotjament turístic, com són establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Persones, físiques o jurídiques explotadores, arrendatàries o concessionàries d’aquests establiments.
 • Persones, físiques o jurídiques, titulars d’empreses de serveis energètics.

Condicions dels préstecs

L’ajut consisteix en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l’ICF.

Import: fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000 € i un màxim de 4 M€ per client.
Termini: fins a deu anys, amb possibilitat de carència de fins a dos anys inclosos.
Tipus d'interès: EURIBOR a dotze mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, -pot ser EURIBOR a dotze mesos més un diferencial del 2,95%.
Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Pressupost

L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 40.000.000,00 d'euros per als anys 2023-2024.
Aquest import es destinarà a finançar les actuacions objecte del conveni en funció del nivell de risc (estimat per l'Institut Català de Finances en avaluar les sol·licituds).

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del 7 d'agost de 2023 i finalitza el 28 de desembre de 2024, a les 14.00 hores. Tanmateix, aquest termini també podrà finalitzar quan s'exhaureixi el pressupost.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8972 Data 03.08.2023

Contacte ICF

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat