ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals.

L’objectiu d’aquestes subvencions és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 3 del Component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l'economia circular”.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos.
 • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge.

Actuacions subvencionables

Es finançaran les actuacions que fan referència als projectes de residus municipals i assimilables següents:

 1. Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
 2. Projectes d'autocompostatge.
 3. Recollida selectiva d'olis vegetals usats.
 4. Recollida selectiva de residus tèxtils.

Específicament en el cas de la Línia 2, destinada a Projectes fets pels comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, seran subvencionables:

 1. Projectes de nova implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues).
 2. Projectes d'implantació, ampliació o millora de la separació i reciclatge en origen de bioresidus mitjançant el seu compostatge (per exemple, centres educatius i universitaris, restaurants, hotels, allotjaments rurals, cooperatives, etc.).
 3. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada d'oli de cuina usat generat, per destinar a valorització, especialment per a l'obtenció de biocarburant.
 4. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils assimilables als residus municipals per destinar-los a preparació per a la reutilització o reciclatge.

Les actuacions incloses en els projectes que podran considerar-se subvencionables seran:

 1. Diagnosi i pla d'actuació, elaborats prèviament a la presentació de la subvenció (únicament en el cas dels ens locals amb competències en recollida selectiva).
 2. Elements necessaris per a la recollida selectiva en el punt de generació i via pública, excepte pels projectes d'autocompostatge, com ara:
  • Cubells domèstics airejats de bioresidus.
  • Cubells domèstics d'aportació de bioresidus a la via pública.
  • Bujols comunitaris de bioresidus.
  • Bujols i/o contenidors per a bioresidus de grans generadors.
  • Contenidors per a la via pública per a bioresidus.
  • Bosses compostables d'ús domèstic.
  • Bosses i fundes compostables per a bioresidus de grans generadors.
  • Saques reutilitzables per a la recollida de restes vegetals.
  • Embuts per a la recollida d'oli de cuina.
  • Bidons i/o contenidors d'oli de cuina.
  • Saques reutilitzables per a la recollida de residus tèxtils.
  • Contenidors per a la via pública i per a punts nets per a la recollida dels residus tèxtils.
 3. En el cas de projectes d'autocompostatge, són subvencionables elements necessaris per a la realització de l'autocompostatge, com ara:
  • Cubells domèstics airejats de bioresidus.
  • Compostadors domèstics.
  • Compostadors comunitaris.
  • Airejadors, termòmetres i tamisadores per al compostatge domèstic.
 4. Equipament per facilitar la recollida i el tractament, com ara:
  • Sistemes d'aportació.
  • Construcció d'àrees d'aportació i control d'accés.
  • Sistemes d'identificació d'usuari i pesatge.
  • Construcció d'àrees de compostadors comunitaris.
  • Biotrituradores.
  • Camions, que hauran de ser elèctrics o de biogàs d'origen renovable, per a la recollida de fracció orgànica exclusivament per als ens locals amb competències en recollida selectiva.
 5. Actuacions d'assessorament, comunicació, formació i informació, com ara:
  • Campanya de comunicació i actuacions d'informació, difusió i sensibilització a la població i seguiment del projecte.
  • Campanya d'informació, difusió i sensibilització als grans generadors i seguiment del projecte.
  • Actuacions de formació, difusió i seguiment del projecte.
  • Cartells explicatius en les àrees de compostatge comunitari.

Quantia

La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és de 9.477.745,29 euros.

Aquest pressupost es distribuirà de la següent manera:

 • Projectes de la Línia 1 (fets pels ens locals de Catalunya): 8.056.083,5 euros.
 • Projectes de la Línia 2 (fets pels comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals): 1.421.661,79 euros.

El percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades és del 90%.

S'estableix un import màxim per beneficiari segons el procediment de concessió de la subvenció. Aquest procediment consisteix en el repartiment de l'import corresponent per ordre de prioritats (A, B o C) i en tres voltes. Això vol dir que els projectes estaran classificats per prioritat A, B o C. A cada volta es comença per la prioritat A, assignant el pressupost amb l'import màxim corresponent, que pot anar des dels 100.000 euros en les modalitats de recollida selectiva de residus tèxtils i olis vegetals usats, fins als 400.000 euros en les modalitats de nova implantació eficient i recollida selectiva eficient amb taxa justa. Posteriorment, sempre que quedi pressupost per assignar, es procedirà a repartir el romanent entre els projectes classificats com a prioritats B i C respectivament.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 13 de febrer del 2023 i finalitzarà el 16 de març del 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8852 del 10-02-2023

Contacte

Telèfon: 935 673 300