ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana ha convocat el Programa d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola, dissenyat en el marc del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" (PRTR).

La finalitat d’aquests ajuts és finançar l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini raonablement curt, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquella.

Beneficiaris

Tindran la consideració de beneficiàries d'aquestes ajudes:

  • Les Entitats Locals, entenent per tals els Municipis, amb independència de la seva grandària i població, i les Diputacions Provincials, els Capítols i Consells Insulars.
  • Les agrupacions d'Entitats Locals que, amb un número mínim de dos, estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i acordin elaborar un mateix Pla d'Acció que tingui com a objecte la defensa d'interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permetin identificar-les com a àrees funcionals amb característiques homogènies, formin part o no d'una mateixa província o Comunitat Autònoma.

Quantia

El pressupost total de la convocatòria és de 20 milions d'euros.

Amb la doble finalitat de permetre que les ajudes arribin a tot el territori nacional i d'equilibrar el repartiment dels recursos disponibles en la major mesura possible, la quantia de les ajudes consistirà en una quantitat fixa per beneficiari identificat de conformitat amb les bases d'aquesta convocatòria, tenint en compte els diferents llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i publicades per l'INE. Tot això atesos els següents trams:

  • Menys de 5.000 habitants: 50.000 euros.
  • Entre 5.001 i 20.000 habitants: 100.000 euros.
  • Entre 20.001 i 50.000 habitants: 150.000 euros.
  • Entre 50.001 i 100.000 habitants: 200.000 euros.
  • Entre 100.001 i 300.000 habitants: 250.000 euros.
  • Més de 300.001 habitants: 300.000 euros.

Termini

Del 14/09 al 13/10 de 2021.

Sol·licitud

A través de la Seu Electrònica del Ministeri.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 220 del 14-09-2021