ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i a la contribució a la transició ecològica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert la convocatòria d’ajuts a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i a la contribució a la transició ecològica.

La convocatòria té com a objectiu fomentar el desenvolupament de projectes transformadors d’índole cientificotècnica que contribueixin a la bioeconomia i a l’aprofitament i gestió forestal sostenible.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4, “gestió forestal sostenible”, del component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats:

 1. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 2. Organismes Públics de Recerca de l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes.
 3. Universitats públiques i els seus instituts universitaris.
 4. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal.
 5. Centres públics o privats sense ànim de lucre d’R+D+I que tinguin la R+D+I com a activitat principal.
 6. Organitzacions i col·legis professionals.
 7. Les administracions públiques i entitats del sector públic.
 8. Agrupacions de propietaris forestals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia.
 9. Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades, formades per entitats d’alguna de les categories anteriors i constituïdes per un màxim de 6 entitats.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes transformadors d’índole cientificotècnica que contribueixin a la conservació, millora i restauració de la biodiversitat i especies forestals, a l’adaptació dels entorns forestals al canvi climàtic, al foment de les produccions forestals sostenibles i els sectors econòmics associats o a la creació de llocs de treball en entorns rurals, entre d’altres. Tots els projectes hauran de contribuir de manera transversal a la transició ecològica i la lluita contra la despoblació i hauran de contemplar les oportunitats per a la població jove i la igualtat de gènere entre els seus objectius.

Els projectes han d’estar basats en la millor evidència científica disponible i hauran de contribuir a la generació de coneixement. Per aquest motiu els projectes hauran de comptar amb la participació d’una entitat científica, ja sigui integrant-la a l’agrupació o a través de la creació d’un comitè científic que ofereixi assessorament.

A tall d’exemple i en cap cas de manera excloent, algunes de les actuacions objecte d’ajut poden ser:

 1. Projectes encaminats a desenvolupar i diversificar els aprofitaments i usos forestals. Inclou, entre d’altres, la creació de noves cadenes de valor com l’aprofitament de la biomassa per a ús tèrmic i cogeneració, projectes de foment de la industria associada a la fusta i altre productes forestals o l’impuls a la bioeconomia forestal a través de la innovació, l’economia circular i el foment de l’ús de productes forestals sostenibles.
 2. Iniciatives orientades a afavorir paisatges més resilient davant de pertorbacions com incendis, sequeres, plagues... Inclou accions de millora de masses forestals i la seva biodiversitat o projectes integrals de recuperació de la multifuncionalitat dels paisatges a través del foment de la ramaderia extensiva, la transhumància i l’apicultura, entre d’altres.
 3. Desenvolupament de tasques de reactivació de zones que hagin patit incendis forestals que es realitzin en àrees amb problemes de despoblament amb l’objectiu de generar oportunitats de benefici econòmic i social per a la població local.

Els projectes hauran de començar a executar-se a partir de la data de resolució de la convocatòria i hauran finalitzar abans del 31 de desembre de 2025.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal. El cost del personal propi de la entitat serà subvencionable en funció de les hores de dedicació al projecte.
 • Despeses de viatge i manutenció.
 • Costos d’assistències externes.
 • Despeses d’instal·lacions i material inventariable.
 • Despeses de material fungible.
 • Altres costos directes i indirectes.

Quantia

El pressupost total de la convocatòria és de 77.000.000 d’euros.

L’import mínim de la subvenció a concedir per cada sol·licitud d’ajut és de 100.000 euros. L’import màxim d’ajut per a cada projecte és de 2.000.000 d’euros. La intensitat de l’ajut serà com a màxim del 95% del pressupost subvencionable del projecte.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 28 d’abril de 2023 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 100 del 27-04-2023