ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Innova Invest de l'ICEX

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/02/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Els ajuts atorgats sobre la base del Programa Innova Invest s'emmarquen en la inversió 5, internacionalització, del Component 13 “Impuls a la PIME”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estan finançats amb fons Next Generation EU.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses que compleixin, entre d’altres, els requisits següents:

  • Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica. Han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajut.
  • Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
  • Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50 % del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l'estranger com persones físiques no residents a Espanya.

Quantia

L'import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos a cada sol·licitud ha de ser, almenys, de 500.000 euros. La subvenció màxima per beneficiari serà de 800.000 euros.

Termini

2 mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria (publicat 11/12/2021).

Bases reguladores

Més informació

Referència legal BOE Núm. 296 del 11-12-2021

CONTACTE

Tel. ICEX 913 497 100

Responsable: Eduardo Sánchez