ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a programes de formació d'àmbit estatal, destinats a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en ERTO

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Servicio Público Estatal de Empleo obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de programes de formació d’àmbit estatal destinats a la qualificació i requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Aquesta convocatòria s'inclou en la Inversió 3, “Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva” del Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Actuacions subvencionables

A l’empara d’aquesta convocatòria es podran concedir ajuts per a l’execució dels següents tipus de programes formatius:

  1. Programes de formació d’empreses dirigits a les seves persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en expedients de regulació temporal d’ocupació. Les empreses hauran d’elaborar un programa formatiu que inclogui les especialitats formatives que considerin oportunes en funció de les necessitats de requalificació dels seus treballadors.
  2. Programes de formació impartits per entitats de formació dirigits a persones que hagin estat o estiguin incloses en expedients de regulació temporal d’ocupació. Aquests programes han de contenir especialitats formatives que, entre d’altres, responguin a les necessitats d’adquisició i desenvolupament de competències i de llocs de treball verds i digitals.

La formació serà teòrico-pràctica i es podrà impartir en modalitat presencial, telemàtica o mixta. La durada mínima de les accions formatives serà de 40 hores, incloent un mòdul d’un mínim de 10 hores destinat a la formació en competències digitals o de sostenibilitat.

Beneficiaris

  • En els programes de formació regulats en l'article 9.a), les empreses que hagin aplicat o estiguin aplicant als seus treballadors expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a impartir formació a aquests treballadors amb centres de treball radicats en dos o més comunitats autònomes.
  • En els programes de formació regulats en l'article 9.b), les entitats de formació que imparteixin formació a treballadors que hagin estat o estiguin inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació que pertanyin a empreses situades en dues o més comunitats autònomes.

Quantia

El finançament per a la realització de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria ascendeix a 119.000.000 euros.

D'aquests, vuitanta milions d'euros per a l'exercici 2022 (80.000.000 €) i trenta-nou milions d'euros per al 2023 (39.000.000).

Terminis

Dos terminis en l'exercici 2022:

  1. Un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el "Boletín Oficial del Estado", és a dir, el 07 de febrer de 2022.
  2. Des del 18 d'abril fins al 27 de maig de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de la convocatòria (document .PDF)

Component 23 del PRTR (document .PDF)

Pàgina web del Ministeri

Referència legal BOE Núm. 308 del 24-12-2021

Contacte

Telèfon: 913 632 330