ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 28/07/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les subvencions que es concedeixin tenen com a objecte donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interès nacional, per falta de perfils adequats entre les persones desocupades inscrites en els serveis públics d'ocupació, mitjançant la concesió de subvencions públiques destinades al finançament de programes formatius d'àmbit estatal que incloguin compromisos de contractació de treballadors desocupats per als anys 2022 i 2023.

Beneficiaris

 • Les empreses dels sectors estratègics assenyalats en l'article 1r.2 amb vacants a cobrir en centres de treball radicats en dos o més comunitats autònomes i que adquireixin el compromís de contractació de les persones treballadores formades en el marc de l'activitat subvencionada.
 • Les entitats de formació d'àmbit estatal que aportin els compromisos de contractació mitjançant acords o convenis amb empreses que efectuaran la contractació dels sectors estratègics contemplats en l'article 1r.2 sent necessari que cadascuna de les empreses disposi de vacants a cobrir en centres de treball radicats en dos o més comunitats autònomes i que adquireixin el compromís de contractació de les persones treballadores formades.

Es considera sector estratègic cadascuna de les àrees diferenciades dins de l'activitat laboral, econòmica i productiva nacional que proporciona un servei essencial o que garanteix l'exercici de l'autoritat de l'Estat o de la seguretat del país.

A l'efecte de la present convocatòria, i seguint el que es disposa en la citada llei, es consideraran sectors estratègics d'interès nacional, entre altres:

 1. Aeroespacial: Centres de control i telecomunicacions.
 2. Indústria nuclear: Producció i emmagatzematge radiològic.
 3. Indústria química: Substàncies químiques, armes i explosius.
 4. Aigua: Dipòsits, embassaments, tractament d'aigua i distribució.
 5. Energia: Electricitat, hidrocarburs i gas.
 6. Salut: Biologia, assistència hospitalària, vacunes i laboratoris farmacèutics.
 7. Tecnologies de la informació i les comunicacions: Telefonia, Ràdio i Televisió.
 8. Recerca: Laboratoris d'I+D+I i emmagatzematge.
 9. Transport: Carreteres, ferrocarril, aeri, marítim i ports.
 10. Alimentació: Centres d'emmagatzematge i centres de distribució.
 11. Financer: Mercats regulats, sistemes de compensació i sistemes de pagament.
 12. Construcció: Prioritàriament les competències corresponents a ocupacions amb vacants.

Quantia

Els programes de formació es finançaran amb càrrec al crèdit 19.101.240A.482.58 del pressupost de despeses del SEPE, per un import de 120.000.000€ (80.000.000€ per a 2022 i 40.000.000€ per a 2023).

Aquesta convocatòria constitueix l'actuació de "Finançament d'accions formatives que incloguin compromisos de contractació de persones treballadores desocupades", Inversió 3 del Component 23 del PRTR. Així mateix, és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»).

Terminis

Tres terminis en l'exercici 2022:

 1. Un primer termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació al BOE, és a dir, el 09 de febrer de 2022.
 2. Des del 18 de juliol fins al 30 d'agost de 2022.
 3. Des del 24 d'octubre fins al 9 de desembre de 2022.

Dos terminis en l'exercici 2023:

 1. Des de l'1 de febrer fins al 14 de març de 2023.
 2. Des del 19 de juny fins al 28 de juliol de 2023.

Bases reguladores

Component 23 del PRTR (document .PDF)

Pàgina web del Ministeri

Sectors estratègics

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 311 del 28-12-2021

Contacte

Telèfon: 913 632 330