ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 30/04/2024  

A qui s'adreça

Empreses

Es publica la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades que prestin servei de transport per carretera així com d’empreses que realitzin transport privat complementari.

Aquest línia d’ajuts s’emmarca en el Component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que preveu una Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquests ajuts les actuacions relacionades amb alguna de les activitats següents:

 1. Desballestament.
 2. Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni.
 3. Retrofit” o modificació de la forma de propulsió dels vehicles.
 4. Implementació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
 5. Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries.

Únicament s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut. També seran subvencionables les corresponents actuacions preparatòries que siguin necessàries per presentar la sol·licitud o dur a terme les corresponents inversions sempre que aquestes s'hagin iniciat després del 17 de novembre de 2021.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques amb residència fiscal a Catalunya que siguin titulars d’algunes de les autoritzacions següent (vigent en el moment de presentar la sol·licitud) :

 1. Autorització de transport públic de mercaderies habilitant per realitzar transports amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn (clau MDPE).
 2. Autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús (clau VDE).
 3. Autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per realitzar transports amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn (clau MPCE).
 4. Autorització de transport privat complementari en autobús (clau VPCE).
 5. Autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguin adscrits vehicles de més de 3,5tn.

Les persones beneficiàries podran rebre ajuts únicament en relació amb la categoria i classe de vehicle associada a l'habilitació que els atorgui l'autorització de què són titulars.

Poden ser també beneficiàries d'aquestes subvencions les persones jurídiques privades que tinguin residència fiscal a Catalunya i estiguin exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors pel fet de prestar, en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut, el servei públic de transport urbà en autobús.

Quantia

L'import dels ajuts a concedir s’especifica a l’Annex I de les Bases Reguladores i depèn de quina de les cinc Activitats sigui objecte de subvenció i de la categoria del vehicle en qüestió. En el cas de Catalunya, el pressupost total per a aquesta línia d’ajuts és de 49.987.583,00 euros.

Terminis

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9:00 hores del dia 15 de març i fins al 30 d'abril de 2024 a les 15:00 hores (excepte per a l'activitat subvencionable 4 per a la qual es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023 a les 15:00 hores).

Accés al tràmit

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació dels annexos I, III, IV i VI (document .PDF)

Ampliació del pressupost (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8625 del 14-03-2022

Contacte

ajutsflotes.territori@gencat.cat