ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per a la modernització de les empreses del sector del llibre

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport obre la convocatòria d'ajuts públics a projectes orientats a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre.

Els ajuts objecte d'aquesta ordre tenen com a finalitat:

 1. Millorar les eines de gestió editorial, mitjançant sistemes unificats de gestió integral administrativa, comercial, comptable, web, bases de dades, relació amb els autors on-line, o qualsevol altre sistema que s'orienti amb aquesta finalitat.
 2. Modernitzar les empreses distribuïdores de llibres i logística, potenciant la inversió tecnològica en eines digitals entre les empreses del sector per optimitzar els processos de comercialització i distribució del llibre.
 3. Modernitzar les llibreries, millorant la seva competitivitat, incorporant la digitalització als seus processos i programes de gestió, i fent-les més sostenibles mediambientalment.
 4. Desenvolupar i implementar la impressió sota demanda al sector del llibre, generant l’optimització de processos i noves oportunitats de negoci.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la inversió 1 «Impuls de la competitivitat de les indústries culturals» de la Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Activitats subvencionables

Els projectes d'inversió presentats es podran destinar, entre d'altres, a les següents àrees de modernització estructural:

 1. Eines de gestió editorial:
  • Sistemes de gestió integral administrativa (facturació, gestió de magatzems, liquidació de drets d’autor, bases de dades, etc).
  • Gestió de producció (programació de tasques des de la recepció del manuscrit fins a la venda).
  • Eines comptables.
  • Aplicacions per a la facturació electrònica.
  • Aplicacions per a intercanvis.
  • Realització de pàgina web i integració del mòdul de gestió amb la pàgina web.
  • Altres eines com Power Bi (mòdul per obtenir millors estadístiques).
 2. Modernització d'empreses distribuïdores de llibres:
  • Sistemes de gestió de magatzem.
  • Sistemes de codificació i control.
  • Sistemes de gestió de comandes i clients.
  • Integració a Marketplace i altres plataformes (tant de llibres digitals com impresos).
 3. Modernització de llibreries:
  • Adquisició de fibra òptica d'alta velocitat a les llibreries.
  • Adquisició d'equips o programes de gestió interna de llibreries i de gestió web.
  • Implantació del màrqueting digital a les llibreries.
  • Transformació a «llibreries verdes» (millora en el reciclatge i en l'ús de l’energia).
 4. Pla per al desenvolupament i la implantació de la impressió sota demanda:
  • Modernització de màquines, processos i sistemes d'impressió digital.
  • Integració POD 1x1/IBD 1x1 (inclusió del sistema POD al circuit de distribució i venda de llibreries i consolidació de comandes per aquesta via).

Despeses subvencionables

 • La quantitat concedida en aquests ajuts s’haurà de destinar, en la seva totalitat, a despeses d’inversió en capital.
 • Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles directament relacionades i estrictament necessàries amb la realització del projecte i que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
 • Queden incloses les despeses en les eines, aplicacions i sistemes esmentats al punt anterior referit a les activitats subvencionables.

Despeses no subvencionables

 • Lloguers de locals.
 • Despeses ordinàries (telèfon, energia elèctrica, subministraments, comunicacions postals, missatgeria, etc.).
 • Dietes i despeses de viatge.
 • Impostos directes o indirectes.
 • Inversions en adquisició de locals o altres de caràcter immobiliari.
 • Quotes per ús de plataformes o pel manteniment tècnic de les mateixes.
 • Despeses que pugui ocasionar la programació cultural o el posicionament en xarxes socials.
 • Missatgeria per a l'enviament de llibres o altres despeses d'enviament.
 • Formació, excepte cursos sobre l'ús de les eines informàtiques adquirides.
 • Despeses de personal fix de l'entitat sol·licitant.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions persones físiques i jurídiques, amb residència fiscal permanent a Espanya, i que compleixin els següents requisits:

 1. Editorials: tenir com a activitat i objecte social principal l'edició de llibres i/o revistes culturals i una facturació inferior a 10 milions d'euros a l'any 2021.
 2. Empreses distribuïdores: tenir una facturació inferior a 20 milions d'euros, de la qual almenys el 60% ha de ser en llibres i/o revistes culturals.
 3. Llibreries que estiguin dedicades a la venda de llibres, que comptin amb un màxim de cinc establiments, i amb un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros.
 4. Empreses dedicades a les arts gràfiques.

Quantia

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 9.020.400 euros, distribuïts de la següent manera:

 • Eines de gestió editorial: 1.575.000 euros.
  • Màxim de 5.000 euros per projecte.
 • Modernització d’empreses distribuïdores de llibres: 4.000.000 euros.
  • Màxim de 100.000 euros per projecte.
 • Modernització de llibreries: 2.570.400 euros.
  • Màxim de 6.000 euros per projecte.
 • Pla per al desenvolupament i la implantació de la impressió sota demanda: 875.000 euros.
  • Màxim de 35.000 euros per projecte.

L'ajut sol·licitat serà, com a màxim, del 80% del total del pressupost del projecte.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 30 de març del 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 28 d'abril del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 75 del 29-03-2022

Telèfon: 917 017 000