ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per a la formació de qualificació i requalificació de la població activa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria de concessió d’ajuts destinats a la formació de qualificació i requalificació de la població activa, vinculada prioritàriament a qualificacions professionals en sectors estratègics i a la millora de les capacitats per a la transició ecològica.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 1 «Reskilling i Upskilling de la població activa lligat a qualificacions professionals» de la Component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Projectes subvencionables

 1. Projectes d'empreses per a la formació dels seus treballadors mitjançant una relació laboral, que permetin l'actualització de les competències professionals o l'adquisició d'altres de noves. En aquests projectes es podrà incloure l'organització de procediments previs d'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral. Aquests projectes es podran finançar amb fins un màxim del 30% dels fons disponibles a cada convocatòria.
 2. Projectes d'agrupacions empresarials, consorcis, organismes i entitats sectorials que representin o agrupin empreses, destinats a la formació de treballadors d'un conjunt d'empreses pertanyents o vinculades al beneficiari, i que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d’altres de noves. Es podrà incloure en aquests projectes l'organització de procediments previs d'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral. Aquests projectes podran ser finançats amb fins un màxim del 60% dels fons disponibles a cada convocatòria.
 3. Projectes d'entitats sense ànim de lucre que presentin propostes de formació o d'acompanyament per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, per a població activa en cerca d'ocupació, així com per a col·lectius de vulnerabilitat especial. Aquests projectes podran ser finançats amb fins un màxim del 10% dels fons disponibles a cada convocatòria.

Despeses subvencionables

Seran susceptibles de formar part del mòdul de despesa per persona formada, les següents:

 • Despeses dirigides a la formació de treballadors a través de mòduls de formació referenciats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, incloent tots els costos vinculats a la formació, com ara despeses organitzatives, despeses directes i indirectes que poguessin generar-se com conseqüència de la programació, difusió, implementació, seguiment, avaluació i certificació de les activitats formatives, despeses de personal formador, despeses per al lloguer d'infraestructures físiques o telemàtiques, i altres despeses associades.
 • Despeses associades a l'acompanyament per a l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, i vies no formals de formació dels treballadors.
 • Només s'entendrà que és objecte de subvenció la despesa ocasionada pel treballador o persona a la recerca de feina que finalitza la totalitat de l'acció formativa.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre els següents beneficiaris:

 1. Empreses, a títol individual i que presentin projectes de formació o d'acompanyament per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.
 2. Agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials que presentin projectes de formació o d’acompanyament per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, per a un número conjunt no inferior a 20 treballadors de les diferents empreses.
 3. Entitats sense ànim de lucre que presentin projectes de formació o d'acompanyament per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral, per a població activa en recerca de feina, així com per a col·lectius de vulnerabilitat especial.
 4. Els beneficiaris podran canalitzar els seus projectes mitjançant empreses especialitzades en formació.

Quantia

La dotació pressupostària per a aquests ajuts és de 24.500.000€.

Els mòduls de formació contindran un mínim de 30 hores de formació i un màxim de 60 hores. Cada mòdul de formació tindrà una subvenció fixa d’un mínim de 245 euros per persona formada, en el cas de la formació de 30 hores, i un màxim de 549 euros per persona formada, pels mòduls formatius que arribin a les 60 hores de formació.

El projecte podrà ser cofinançat pel beneficiari de l’ajut i per la comunitat autònoma on es trobi ubicat.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 31 de març de 2022 fins al dia 29 d’abril de 2022.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE núm. 69 del 22-03-2022