ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a l’execució de projectes d’innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-Agri)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha publicat l’extracte de la convocatòria anticipada de l’any 2022 d’ajuts per a l’execució de projectes d’innovació d’interès general de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri).

L’objecte d’aquesta subvenció és el finançament a agrupacions de dos o més persones físiques o jurídiques per a l’execució, a través de grups operatius, de projectes d’innovació d’interès general. Els projectes hauran d’estar orientats a beneficiar a tot un sector o subsector a nivell nacional i les seves actuacions es realitzaran en dos o més comunitats autònomes. A més a més, els projectes hauran d’estar orientats a algun dels objectius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i hauran de contribuir a recuperar una economia resilient, sostenible i digital de les zones rurals.

Actuacions subvencionables

Les actuacions hauran de contribuir a algun dels següents objectius:

 • Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes.
 • Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.
 • Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb la agricultura i la silvicultura.
 • Aconseguir un ús més eficient de l'aigua a l'agricultura.
 • Facilitar el subministrament i l’ús de fonts d'energia renovables, subproductes, deixalles i residus i la resta de matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Els projectes hauran d'estar orientats a beneficiar tot un sector o subsector en l’àmbit nacional i les seves actuacions es realitzaran en dues o més comunitats autònomes.

Igualment, els projectes hauran d'estar orientats a algun dels objectius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles:

 • Promoure un sector agrícola i forestal que utilitzi eficientment els recursos, sigui econòmicament viable, productiu i competitiu, tingui un escàs nivell d'emissions, sigui respectuós amb el clima i resistent als canvis climàtics i que treballi cap a sistemes de producció ecològica i en harmonia amb els recursos naturals essencials dels que depenen l'agricultura i la silvicultura.
 • Contribuir a un proveïment estable i sostenible d'aliments, pinsos i biomaterials, tant dels tipus ja existents com de nous.
 • Millorar els processos encaminats a la protecció del medi ambient, l’adaptació al canvi climàtic o la mitigació.
 • Crear vincles entre els coneixements i les tecnologies capdavanteres i els agricultors, administradors de boscos, comunitats rurals, empreses, ONG i serveis d’assessorament.

Despeses subvencionables

 1. Costos de funcionament de cooperació:
  • Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dels membres de l’agrupació beneficiària per a les reunions.
  • Serveis del coordinador del projecte.
  • Despeses de personal propi relacionades amb processos de treball en comú.
  • Serveis de l'auditor o empresa d'auditoria inscrita.
 2. Costos directes d'execució del projecte d'innovació:
  • Despeses del personal propi o específicament contractat amb motiu del projecte.
  • Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dels membres de l’agrupació beneficiària inherents a l’execució del projecte d’innovació.
  • Costos de material fungible. S'inclouen els costos del material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries utilitzades que quedin inutilitzats per la realització del projecte.
  • Lloguer d'equips, instal·lacions i finques.
  • Despeses de consultoria tecnològica i d'assessoria, i dels serveis necessaris per a la realització del projecte.
  • Despeses derivades de la contractació tecnològica, del desenvolupament de prototips en el marc del projecte, de la realització de proves pilot, i de la tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte o procés.
  • Despeses en inversions materials o immaterials que es limitaran a:
   • La construcció, l'adquisició (inclòs l'arrendament financer) o la millora de béns immobles.
   • La compra o arrendament amb opció a compra de nova maquinària i equip fins al valor de mercat del producte.
   • Els costos generals, fins a un màxim del 8% de les despeses subvencionables, vinculats a les despeses previstes en els guions anteriors, com ara els honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors o els honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.
   • Les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisicions o patents, llicències, drets d'autor, marques registrades.
   • Els costos d’instauració de plans de gestió forestal i instruments equivalents.
 3. Costos d’activitats de divulgació del projecte innovador:
  • Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dels membres de l’agrupació beneficiària inherents a la divulgació del projecte d’innovació.
  • Costos de material fungible, lligat a la divulgació.
  • Lloguer d’espais.
  • Despeses de serveis lligats a la divulgació.

Beneficiaris

Podran accedir a aquests ajuts les agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques, independents entre sí i que s’hagin associat per a executar un projecte innovador en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals.

Així mateix, també podran formar part del grup operatiu altres agents adequats per al desenvolupament del projecte, com ara centres d'R+D+i que aportin coneixement, entitats d'assessorament o formació, plataformes tecnològiques, organitzacions no governamentals, grups d'acció local, investigadors, organitzacions de productors o agents d'altres Estats membres.

Quantia

Aquests ajuts compten amb un pressupost total de 12,16 milions d’euros.

El límit màxim d’ajut per agrupació beneficiària serà de 600.000 euros i correspondrà al 100% de les despeses subvencionables que s’hagin generat per l’actuació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 25 de març de 2022 i finalitzarà el dia 26 d’abril de 2022 a les 14 hores.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Referència legal BOE núm. 72 del 25-03-2022

Telèfon: 913 471 795 / 913 475 897

idiagri@mapa.es