ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2024  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El departament d'Empresa i Treball ha publicat la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques. 

L'execució d'aquest programa contribuirà a assolir els objectius mediambientals i energètics establerts a la normativa de la Unió Europea, mitjançant la realització d'actuacions de reforma d'edificis existents destinats a allotjament turístic que afavoreixin la reducció del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en la inversió 4 el Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “modernització i competitivitat del sector turístic”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic.
 2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que
  acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre
  les obres de reforma objecte d'aquest ajut. 

Si potencials beneficiaris de les dues categories descrites anteriorment sol·licitessin l’ajut per a un mateix projecte, les sol·licituds hauran d’especificar el percentatge que cada sol·licitant assumeix sobre el total del projecte.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideren allotjaments turístics:

 • Els establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
 • Apartaments turístics.

A banda, cal que els establiments per als quals se sol·licita l'ajut estiguin inscrits al Registre de turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

Les actuacions subvencionables en el marc d’aquest programa han d’enquadrar-se en una o varies de les tipologies d’actuació següents:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions per a les quals es sol·licitin aquests ajuts hauran d’aconseguir i justificar una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30% respecte a la situació inicial. Únicament s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.

En cap cas seran subvencionables les actuacions realitzades en edificis de nova construcció ni les intervencions en edificis existents que suposin una ampliació o que comportin un canvi en l’ús de l’edifici.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideraran subvencionables les despeses següents:

 • Els honoraris professionals satisfets per a l'elaboració, per part del personal tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica.
 • Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajut.
 • Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.
 • Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
 • Els costos d'execució de les obres o instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials efectuada.
 • Els costos de redacció d'informes i la resta de documentació requerida per sol·licitar i justificar aquests ajuts.
 • Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

Quantia

Els pressupost per finançar aquesta línia d'ajuts a nivell estatal és de 170 milions d'euros. En el cas de Catalunya el pressupost per aquest any 2023 és de 25.794.525,24 euros que han de servir per rehabilitar un total de 407 edificis destinats a allotjament turístic.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 50% en el cas de les actuacions de tipologia 1, del 40% per a les de tipologia 2 i del 20% en el cas del tercer tipus d’actuació. A banda, s’estableixen ajuts addicionals en cas que la qualificació energètica final assolida sigui A, en cas que la qualificació final sigui B i en cas que, com a conseqüència de les actuacions subvencionades dutes a terme, s’aconsegueixi un increment de 2 o més lletres en la certificació energètica.

A banda, també s’estableix un increment addicional en el cas d’aquells projectes que combinin simultàniament dues tipologies d'actuació o més, obligatòriament una sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2, que suposi, almenys, la substitució del 60% de la potència de generació tèrmica existent, o amb una de la tipologia 3 (il·luminació interior) que suposi una renovació de més d'un 25% de la superfície d'il·luminació. 

Els projectes han de suposar un mínim de 20.000,00 euros de despesa subvencionable.

Termini

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Bases reguladores

Accés al tràmit

Noticia Moncloa

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ

Referència legal DOGC núm. 8822 del 29-12-2022