ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques (Bases reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2024  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

Es publica l’acord sobre repartiment territorial de crèdit de la Línia de Finançament per a Projectes d’Eficiència Energètica i Economia Circular d'Empreses Turístiques.

Aquest acord té com a finalitat establir un marc comú que orienti les bases reguladores de cada comunitat o ciutat autònoma, per a la concessió d’ajuts a titulars d’allotjaments turístics per al finançament de projectes d’eficiència energètica i economia circular. L'execució d'aquest programa contribuirà a assolir els objectius mediambientals i energètics establerts a la normativa de la Unió Europea, mitjançant la realització d'actuacions de reforma d'edificis existents destinats a allotjament turístic que afavoreixin la reducció del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en el Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “modernització i competitivitat del sector turístic”.

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables en el marc d’aquest programa han d’enquadrar-se en un o varies de les tipologies d’actuació següents:

  • Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
  • Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta
  • Tipologia 3: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

Les actuacions per a les quals es sol·licitin aquests ajuts hauran d’aconseguir i justificar una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30% respecte a la situació inicial. Únicament s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.

En cap cas seran subvencionables les actuacions realitzades en edificis de nova construcció ni les intervencions en edificis existents que suposin una ampliació o que comportin un canvi en l’ús de l’edifici.

Cada comunitat autònoma haurà d’especificar, a les respectives convocatòries, quin tipus d’allotjaments turístics poden ser destinataris finals d’aquests ajuts.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

  1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic
  2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic

Si potencials beneficiaris de les dues categories descrites anteriorment sol·licitessin l’ajut per a un mateix projecte, les sol·licituds hauran d’especificar el percentatge que cada sol·licitant assumeix sobre el total del projecte.

Quantia

Els pressupost per finançar aquesta línia d'ajuts a nivell estatal és de 170 milions d'euros. En el cas de Catalunya el pressupost per aquest any 2022 és de 26.320.460 euros que han de servir per rehabilitar un total de 407 edificis destinats a allotjament turístic. 

La intensitat màxima de l’ajut serà del 50% en el cas de les actuacions de tipologia 1, del 40% per a les de tipologia 2 i del 20% en el cas del tercer tipus d’actuació. A banda, s’estableixen ajuts addicionals d’un màxim del 15% en cas que la qualificació energètica final assolida sigui A, d’un màxim del 10% en cas que la qualificació final sigui B i del 5% en cas que, com a conseqüència de les actuacions subvencionades dutes a terme, s’aconsegueixi un increment de 2 o més lletres en la certificació energètica.

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria.

Noticia Moncloa

Referència legal BOE núm. 83 del 07-04-2022

Telèfon: 91 349 44 65