ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Objecte

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

  • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
  • Subvencions a projectes d'empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres productius (nous o ja existents) llocs de treball afectats per situacions de tancament d'empreses, reducció d'activitat, o deslocalització.
  • Subvencions a projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya mitjançant inversions en nous centres productius i contractació de nous llocs de treball o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat.
  • Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1.

La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclòs a la llista de CCAE que es detalla a l'annex 2. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Quantia

L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000,00 euros per projecte.

Pressupost

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 27.000.000,00 euros.

*Ampliació pressupost RESOLUCIÓ EMT/1810/2022, de 7 de juny

Termini

El termini per sol·licitar les subvencions és del 15 d'abril al 23 de maig de 2022.

Bases reguladores

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8648 Data 14-04-2022

Contacte

Tel. 93 476 72 00