ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a Doctorats industrials (DI-2022)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 09/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial.

El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

Beneficiaris

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses o altres entitats de l'entorn empresarial.

A efectes d'aquesta resolució s'entén per empresa (o entorn empresarial) tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que de forma habitual exerceixi una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada).

Quantia

Aquesta convocatòria la financen a parts iguals la Direcció General d'Universitats (DGU) i la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement. L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 5.878.800,00€.

Es podrà assignar fins a un 70 % del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10 % a la resolució del segon termini, fins a un 10 % a la resolució del tercer termini i fins a un 10 % a la resolució del quart termini.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds provisionals s'inicia l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC i estarà obert fins al 9 de desembre de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8615 Data 28.02.2022

Contacte

Telèfon: 933 105 081

Jesús Ruiz de la Torre

jruizdelatorre@gencat.cat