ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'empreses periodístiques privades (premsa digital i en suport paper)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport paper per a la realització de projectes que fomentin i consolidin la llengua catalana i aranesa dins l’espai català de comunicació, que s’executin durant l’any de la convocatòria.

Beneficiaris

  • Les empreses periodístiques que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, segons es desprèn de l'objecte social, en el cas de les societats mercantils, o bé de l'alta en l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats econòmiques si es tracta d'empresaris/àries persones físiques.
  • Les unions temporals d’empreses i en general, les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica desenvolupin la seva activitat amb ànim lucratiu i es trobin en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions.

Quantia

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 4.550.000 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal DOGC núm. 8645 Data 11.04.2022

Contacte

Telèfon: 934 024 600