ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions del Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aprova la primera convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions del Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, per a projectes relacionats amb la digitalització i la sostenibilitat en les diferents modalitats del transport.

Projectes finançables

El programa té com a objecte subvencionar aquells projectes d'inversió que s'integrin en les següents línies d'actuació i corresponents mesures:

 1. Interoperabilitat en transport ferroviari de mercaderies:
  • Mesura 1. Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS) a bord.
  • Mesura 2. Accions que eliminin les barreres per a la interoperabilitat ferroviària de conformitat amb les Especificacions Tècniques d'Interoperabilitat (ETIs).
  • Mesura 2.1. Sistemes de reducció de soroll en material rodant.
  • Mesura 2.2. Instal·lació d'eixos d'amplada variable en vagons de transport de mercaderies.
  • Mesura 2.3. Adaptació de locomotores a diverses tensions de treball.
  • Mesura 3. Innovació i desenvolupament de l'eix d'amplada variable a locomotores.
 2. Foment de la intermodalitat del transport:
  • Mesura 4. Construcció, adaptació o millora de carregadors i terminals intermodals ferrocarril-carretera, i les seves connexions terrestres.
 3. Modernització de material ferroviari de mercaderies:
  • Mesura 5. Accions de suport a la renovació o adequació de vagons per al transport ferroviari de mercaderies, inclòs el necessari per a l'establiment de serveis d'autopistes ferroviàries.
  • Mesura 6. Accions de suport a la renovació o adequació de material tractor ferroviari amb un altre material que utilitzi combustibles alternatius com l'hidrogen o l’electricitat.
 4. Transport per carretera segur, sostenible i connectat:
  • Mesura 7. Construcció i millora de zones d'aparcament segures per a vehicles comercials, així com la provisió de serveis d'informació.
  • Mesura 8. Serveis Intel·ligents de Transport per al sector de carreteres (ITS) en concessions d'autopistes de peatge i altres serveis relacionats amb la seguretat i conservació de carreteres.
  • Mesura 9. Accions de suport a la implantació de la infraestructura de reabastiment de combustibles alternatius per a vehicles pesants a la xarxa de carreteres.
  • Mesura 10. Accions de suport a la renovació o adequació de mitjans i maquinària per aconseguir paviments sostenibles: disminució d'empremta de carboni i sonoreductors.
 5. Sostenibilitat del transport marítim i aeri:
  • Mesura 11. Suport al desplegament de combustibles alternatius a Ports i Aeroports.
  • Mesura 12. Suport a l'adopció de tecnologies propulsives amb energies alternatives al sector marítim.
 6. Digitalització del transport:
  • Mesura 13. Projectes per a la digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies a nivell nacional.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables de cada projecte seran les derivades de les activitats necessàries per al desenvolupament del mateix sempre que es trobin entre les següents:

 1. Les contractacions externes d'instal·lacions, equipaments i obra civil.
 2. Les contractacions externes de consultoria, que es duguin a terme dins del projecte objecte de subvenció com a part d’aquest. Els estudis d’enginyeria de detall seran subvencionables sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte.
 3. Els costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats al projecte.
 4. Es preveu un màxim del 2,5 per cent del pressupost assignat a cada beneficiari com a costos indirectes imputables a les activitats subvencionades. S'imputaran pel beneficiari d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses.
 5. Altres despeses derivades directament dels requisits imposats per la convocatòria, inclosos els costos de les garanties financeres sol·licitades, auditories o difusió.

Beneficiaris

Podran adoptar el caràcter de beneficiaris del programa:

 1. Persones jurídiques privades o entitats del sector públic empresarial que tinguin el domicili fiscal a Espanya, o disposin d’una residència fiscal o d’un establiment permanent en territori espanyol.
 2. Agrupacions de les anteriors.

Quantia

La quantia total màxima de les subvencions a concedir serà inicialment de 460.000.000 euros. No obstant, la concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què es resolgui la concessió.

La quantia màxima indicativa prevista per línia d’actuació serà la següent:

 1. Interoperabilitat en transport ferroviari de mercaderies: 45 milions d'euros.
 2. Foment de la intermodalitat del transport: 75 milions d’euros.
 3. Modernització de material ferroviari de mercaderies: 125 milions d'euros.
 4. Transport per carretera segur, sostenible i connectat: 56,5 milions d'euros.
 5. Sostenibilitat del transport marítim i aeri: 111 milions d’euros.
 6. Digitalització del transport: 47,5 milions d’euros.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 30 d’abril de 2022 fins a les 17:00h del dia 28 de juny de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Més informació

Contacte

Referència legal BOE núm. 103 del 30-04-2022

Contacte

Telèfon: 915 978 783 / 915 978 785