ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per a projectes d’R+D que donin resposta als reptes de les destinacions turístiques

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 06/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria per al programa d’ajuts a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes d’R+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques.

La finalitat d’aquests ajuts és el finançament de projectes d’R+D que identifiquin les necessitats i les solucions per a la implantació de la Plataforma Turística Intel·ligent i donin resposta als reptes de les destinacions turístiques identificades en el context de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.

Actuacions subvencionables

Els ajuts regulats en aquesta ordre finançaran les actuacions encaminades a la producció de coneixement científic i projectes d’R+D en relació amb els següents reptes de les destinacions turístiques per tal de procedir a la digitalització dels mateixos:

 1. Recuperació i resiliència de la destinació: gestió de crisis, simulació d’escenaris, estratègies de resposta primerenca, regulació, normativa, protocols, mercat de treball i condicions laborals, empresa turística i capacitat competitiva, etc.
 2. Mobilitat sostenible, intel·ligent, connectada i integrada a la destinació.
 3. Canvi climàtic, estratègies i mesures d'adaptació i mitigació a la destinació, petjada de carboni, modelització d’impactes, estratègies públiques i privades, etc.
 4. Sostenibilitat, transició ecològica i economia circular a la destinació.
 5. Mesura, modelització i anàlisi de l'activitat turística a la destinació: gestió de fluxos turístics, capacitat de càrrega, massificació, impactes econòmics, desenvolupament d'indicadors, anàlisi predictiva, etc.
 6. Innovació de producte o procés a la destinació: innovació turística, nous productes i experiències turístiques diferencials, nous segments de mercat, nous processos de negoci, etc.
 7. Digitalització: infraestructures i plataformes, promoció i comercialització, interacció amb el turista a la destinació, turisme sense «friccions», gestió de la informació, intel·ligència turística i Big Data, Intel·ligència Artificial, bessó digital, etc.

Els àmbits de coneixement científic i tecnològic en els quals podran enquadrar-se els projectes d’R+D són, entre d'altres, els següents:

 1. Economia del Turisme i competitivitat de les destinacions turístiques.
 2. Gestió i conservació del patrimoni cultural i natural.
 3. Investigacions socials aplicades al turisme.
 4. Planificació i gestió de destinacions.
 5. Turisme, territori i medi ambient.
 6. Màrqueting i comunicació turística.
 7. Adaptació al canvi climàtic.
 8. Seguretat en el sector turístic.
 9. Gestió i organització d’empreses turístiques.
 10. Innovació en el sector turístic.
 11. Accessibilitat turística.
 12. Gestió de la informació i aplicació de tecnologies habilitadores a l'àmbit turístic.

Despeses subvencionables

Les sol·licituds dels ajuts podran incloure com a despeses subvencionables els següents conceptes de despesa:

 1. Cost de personal.
 2. Costos de mobilitat.
 3. Costos d'adquisició, lloguer, arrendament financer (leasing), manteniment, reparació i amortització d'actius materials i altres elements necessaris per a l'actuació.
 4. Costos d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 5. Costos d'adquisició i/o amortització d'actius immaterials.
 6. Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 7. Costos de suport i assessorament en matèria d'innovació.
 8. Altres costos derivats de l’assessorament, realització d'estudis, difusió i publicitat.
 9. Costos de publicació i difusió de resultats.
 10. Costos derivats de la formació del personal associat a l'actuació.
 11. Costos de lloguer de sales, traducció, organització de conferències, esdeveniments, congressos i seminaris.
 12. Quotes a societats científiques nacionals i internacionals que es derivin directament de l'actuació.
 13. Costos d'inscripció a congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques i similars.
 14. Costos d'utilització dels serveis centrals de l'organisme.
 15. Costos d'utilització i accés a les infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques, nacionals i internacionals.
 16. La despesa derivada de l'informe realitzada per un auditor.
 17. Altres costos no previstos en els apartats anteriors que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca i difusió de coneixements en la categoria d'Universitats i Centres de Recerca com ara:

 1. Organismes públics de recerca.
 2. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i altres entitats d’investigació pròpies, com Grups de Recerca o Càtedres.
 3. Altres centres públics d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
 4. Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica.
 5. Universitats privades amb capacitats d’R+D.
 6. Centres privats d’R+D amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

Els projectes podran ser presentats de forma individual o en agrupació.

Quantia

El pressupost assignat per a aquesta línia d’ajut és 1.000.000 €. La quantia total de la subvenció que es concedeixi serà d’un mínim de 20.000 € i d’un màxim de 150.000 € individualment.

Termini

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 5 de maig de 2022 fins al dia 6 de juny de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Més informació

Referència legal BOE núm. 106 del 04-05-2022

Contacte

Telèfon: 913 494 640

consultas.ayudas@segittur.es