ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - IDI Farma_Ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria dels ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris. 

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per a la Salut d’Avantguarda.

Els projectes objecte d’aquests ajuts hauran d’estar associats a alguna de les dues línies d’actuacions diferents que s’estableixen: 

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació, en la que s’inclouen les següents tipologies de projectes:
  • Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els ja existents
  • Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats
  • Projectes d’innovació en matèria d’organització: aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors
  • Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius en quant a tècniques, equips o programes informàtics
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Actuacions subvencionables:

Per als projectes de la línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Els costos de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar)
 2. Els costos d’investigació, coneixements tècnics i patents obtinguts de fonts externes
 3. Els costos d’amortització del material inventariable (sempre que en el pressupost subvencionable s’inclogui com a mínim una de les dues partides anteriorment mencionades)

Per als projectes de la línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Aparells i equips de producció
 2. Inversions materials en edificació (naus industrials) i instal·lacions no vinculades directament al procés productiu, que no podran suposar més del 20% del cost finançable del projecte
 3. Inversions en actius intangibles vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de patents, llicències, coneixements tècnics...)
 4. Col·laboracions externes necessàries per al disseny o redisseny dels processos directament vinculats a les inversions de protecció mediambiental o d’increment del nivell d’eficiència energètica

Per ser subvencionables cal que les actuacions siguin necessàries per anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables al nivell de protecció mediambiental dels processos productius o aconseguir un nivell més elevat d’eficiència energètica

En ambdós casos queden excloses les despeses relacionades amb l’ús de combustibles fòssils i totes aquelles despeses que impedeixin el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient.  

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que hagin desenvolupat una activitat industrial durant un període de com a mínim tres anys fins a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds i que no formin part del sector públic, amb independència de la seva grandària.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir serà com a màxim del 80% del pressupost finançable. Els préstecs reemborsables a concedir tindran un tipus d’interès del 0% amb un termini d’amortització total de 10 anys amb 3 de carència.

L’import de l’ajut a concedir en forma de subvenció serà com a màxim:

 1. Del 50% del pressupost finançable en el cas de les petites empreses
 2. Del 20% del pressupost finançable en el cas de les mitjanes empreses
 3. Del 10% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica i els d’investigació industrial o de desenvolupament experimental de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació
 4. Del 5% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de la Línia de recerca, Desenvolupament i Innovació

El pressupost total corresponent a la convocatòria per a l'any 2022 és de 50.000.000 d'euros dels quals 25.000.000 seran en forma de préstec reemborsable i 25.000.000 en forma de subvenció. 

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 18 de maig del 2022 i finalitzarà el dia 15 de juny del 2022.

Bases reguladores

Ordre de modificació de les bases reguladores

 

Referència legal BOE Núm. 109 del 07-05-2022

Contacte

financia_industria@mincotur.es

913 494 640