ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de prova de concepte del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts a projectes de prova de concepte del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació per al període 2021-2023.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència anomenada “Nous projectes d’R+D+I Publico Privats, Interdisciplinaris, Proves de concepte i concessió d’ajuts conseqüència de convocatòries competitives internacionals, R+D d’avantguarda orientada a reptes de la societat”.

La finalitat d’aquests ajuts és finançar projectes que accelerin la transferència de coneixement i dels resultats generats en projectes d’investigació del Pla Estatal d’Investigació que estiguin en progrés o que hagin finalitzat recentment. Els projectes han de demostrar potencial per incorporar-ne els resultats al mercat o per generar valor a la societat. Els ajuts estan orientats a impulsar les primeres fases del desenvolupament pre-competitiu i facilitar la seva aplicació pràctica.

Actuacions subvencionables

Seguint el principi de “no causar un perjudici significatiu” seran objecte d’aquests ajuts les activitats d’R+D+i següents:

 1. Les activitats que donin lloc a resultats tecnològicament neutres a nivell de la seva aplicació
 2. Les activitats que donin suport a alternatives amb baix impacte ambiental.
 3. Les activitats centrades en el desenvolupament d’alternatives amb el menor impacte ambiental possible en el cas d’aquelles activitats per a les que no existeixi cap alternativa de baix impacte viable tecnològica i econòmicament.

Els costos finançables en el marc d’aquesta convocatòria d’ajuts són els següents:

 1. Costos del personal dedicat exclusivament al projecte.
 2. Costos de mobilitat (viatges, dietes, visats, assegurances) directament vinculats al projecte.
 3. Costos d’adquisició, lloguer o reparació de material com ara instrumental, equipament científico-tècnic i informàtic, material bibliogràfic...
 4. Costos d’adquisició de material fungible, subministres i productes similars.
 5. Cossos d’adquisició d’actius immaterials, incloent programes d’ordinador de caràcter tècnic.
 6. Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació com ara consultoria de gestió, anàlisi de viabilitat tècnica...
 7. Costos de sol·licitud i manteniment de drets de propietat intel·lectual i industrial.
 8. Costos derivats de la formació del personal.
 9. Costos de bancs de dades, ús i gestió de dipòsits de dades i biblioteques tècniques.
 10. Costos de publicació i difusió dels resultats.
 11. Costos d’inscripció en seminaris, conferències i jornades tècniques especialitzades directament vinculades amb el projecte.
 12. Costos d’ús de serveis centrals de l’entitat.
 13. Costos d’ús i accés a les Infraestructures Científiques i Tecnològiques Singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques nacionals i internacionals.
 14. Costos derivats de l’informa auditor que caldrà aportar en la justificació econòmica, amb un límit màxim de 1.200 euros.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, estiguin vàlidament constituïts i tinguin residencia fiscal o establiment permanent a Espanya, els organismes d’investigació i difusió de coneixements següents:

 1. Organismes públics d’investigació.
 2. Universitats públiques i els seus instituts universitaris i universitats privades.
 3. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades al Sistema Nacional de Salut.
 4. Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 5. Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal.
 6. Altres centres públics i privats d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia i que en els seus estatuts o objecte social tinguin la R+D+i com a activitat principal.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria seran en forma de subvenció i podran tenir caràcter anual o plurianual amb la duració que s’especifiqui a la corresponent convocatòria i a la resolució de concessió. La quantia de la subvenció s’establirà en cada cas en funció del cost total de l’activitat subvencionada. En tot cas, la quantia total de l’ajut mai serà superior als 150.000 euros per projecte.

El pressupost total de la present convocatòria és de 40.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 17 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2022 a les 14:00 hores.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 113 del 12-05-2022

Contacte

Telèfon: 902 887 060