ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels ajuts a projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar actuacions d'inversió en tecnologia i sistemes d'informació que millorin la gestió dels serveis socials i permetin transformar els models d'intervenció actuals.

Les actuacions podran consistir en la construcció, la millora o l'actualització del programari dels sistemes d'informació necessaris per a l'acció d'intervenció social, que també podran incorporar l'adquisició de llicències i la renovació, la millora o l'actualització del maquinari, que siguin necessaris per a la implantació d'aquestes actuacions en l'àmbit de la transformació digital de l'atenció social de les cures.

La convocatòria s’emmarca en el component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d’aquesta línia d’ajuts han respondre a alguna de les tipologies següents:

 1. Projectes de transformació de sistemes d'informació que millorin i agilitin la resposta a les persones ateses.
 2. Projectes de transformació de sistemes d'informació que apostin per la simplificació administrativa.
 3. Projectes d'implantació de noves tecnologies que permetin disposar d'informació fiable i actualitzada per millorar la planificació de la intervenció social i la presa de decisions basada en evidències.
 4. Projectes de digitalització que impulsin la creació o l'establiment de patrons que ens permetin avançar i realitzar anàlisis prospectives.
 5. Projectes de digitalització que permetin crear ponts d'interrelació entre els diferents agents intervinents.
 6. Projectes de digitalització de l'atenció en els centres residencials amb actuacions que facilitin la interoperabilitat dels centres residencials amb el seu entorn, entre d'altres.
 7. Projectes de digitalització i interoperabilitat que permetin l'accés a la ciutadania al seu espai social de relació amb l'administració local.
 8. Projectes de digitalització de les entitats d'acció social que millorin els processos de captació, selecció, coordinació i/o formació de les persones voluntàries que actuen en l'atenció de persones vulnerables.
 9. Projectes de digitalització i creació de nous sistemes d'informació que afavoreixin l'evolució del model d'atenció en serveis socials i la seva modernització i la interoperabilitat entre diferents agents implicats.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Les associades a les infraestructures requerides per a la posada en marxa de les solucions tecnològiques.
 • Inversió tecnològica en programari i en elements de maquinari.
 • Manteniment correctiu i suport tècnic mínim un any després de l'execució de les implantacions tecnològiques.
 • Despeses de manteniment, lloguer, material, desplaçaments, directament relacionades amb l'execució dels projectes.
 • Es podrà subvencionar una oficina tècnica de projecte en les solucions tecnològiques que incorporin pilotatges de dimensió superior a 100 ciutadans. Aquest import no pot ser superior al 10% del pressupost global del projecte.
 • Les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
 • Despeses de personal directament implicat en el desenvolupament i l'execució de les actuacions.
 • Altres conceptes de despesa directament relacionats amb l'execució de les actuacions.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 1. Les entitats mercantils.
 2. Persones treballadores autònomes.
 3. Les entitats sense ànim de lucre.
 4. Entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

Quantia

Les actuacions que optin a l'ajut hauran de tenir un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions és de 6.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases Reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000