ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de transició energètica i mediambiental a les instal·lacions juvenils

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria de subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves.

La convocatòria s’emmarca en el component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Aquesta línia de subvenció se centra en els tipus d'actuacions següents:

 1. Projecte i execució de millores per a la transició energètica a les instal·lacions juvenils, que inclouen les instal·lacions tècniques de captació i aprofitament d'energia solar (tèrmica i fotovoltaica), i les d'energia eòlica, hidràulica, geotèrmica i d'altres fonts naturals renovables.
 2. Actuacions dirigides a la millora de l'eficiència energètica, com per exemple la reducció de pèrdues tèrmiques en l'envolupant dels edificis (aïllament de parets i cobertes, canvi de tancaments exteriors), la dotació d'enllumenat i equips elèctrics de baix consum, l'aprofitament de la il·luminació natural, l'ús de sistemes de climatització i calefacció passius o d'alta eficiència i altres actuacions que tinguin per objecte l'estalvi d'energia.
 3. Actuacions dirigides a la reducció de l'impacte ambiental de les instal·lacions juvenils, que inclouen la millora o la substitució d'instal·lacions de calefacció o climatització amb impacte sever en el medi, la implantació de sistemes d'estalvi d'aigua de consum, la dotació d'equips d'aprofitament d'aigües pluvials, la posada en marxa de sistemes de tractament de residus i d'aigües negres que siguin neutres o beneficiosos per al medi, la dotació d'equips de reutilització d'aigües grises, i altres iniciatives de característiques similars.
 4. Actuacions de millora ambiental i de recuperació d'ecosistemes i d'entorns naturals degradats en terrenys de les instal·lacions juvenils.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Les despeses derivades de l'execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l'obra.
 • Les d'adquisició de l'equipament i maquinària que siguin necessàries per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
 • Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l'actuació subvencionada.
 • Les despeses derivades de llicències d'obres, taxes i visats col·legials necessàries per portar a terme l'actuació subvencionada.
 • Les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, empreses, entitats o ens locals que tinguin la propietat d'una instal·lació o que en siguin titulars de la gestió.

Per poder optar a aquesta subvenció, cal que la instal·lació estigui inscrita al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que inclou les tipologies següents:

 1. Cases de colònies.
 2. Granges escola.
 3. Aules de natura.
 4. Albergs de joventut.
 5. Campaments juvenils.

Quantia

El pressupost de l'actuació que es presenta a la convocatòria no pot ser inferior a 20.000,00 euros ni superar els 300.000,00 euros.

Cada projecte presentat ha de fer referència a una única instal·lació juvenil. Així mateix, totes les actuacions referides a una mateixa instal·lació juvenil s'han d'incloure en el mateix projecte.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions, que inclou també els Ajuts a projectes de modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, és de 5.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000