ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa NEOTEC_Ajuts a nous projectes empresarials d’empreses innovadores

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 05/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial i en l'Acció Estratègica de Món Digital, Indústria, Espai i Defensa, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2021-2023).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transferència de Coneixement”.  

La convocatòria té com a finalitat finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials, en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb la posada en marxa dels nous projectes empresarials, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest.

En concret, seran subvencionables els següents costos:

  1. Inversions en equips
  2. Despeses de personal
  3. Materials
  4. Col·laboracions externes i assessories
  5. Altres costos: Lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, despeses de promoció i difusió, costos de formació i els costos derivats de l’informe auditor

En cap cas seran finançables els costos financers, les inversions en terrenys, locals i obra civil ni els costos de manutenció i viatges, tret que estiguin vinculats a la formació.

Les actuacions objecte d’aquests ajuts hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener del 2023 i podran finalitzar el 31 de desembre del mateix any 2023 o del 2024 en funció de si el projecte té una duració d’un o dos anys.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds (el dia 5 de juliol de 2022), amb un capital social mínim de 20.000 euros i inscrites al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

Quantia

Els ajuts en el marc d’aquesta convocatòria tindran forma de subvencions que, amb caràcter general, podran finançar fins al 70% del pressupost elegible de l’actuació amb un màxim de 250.000 euros per beneficiari. En el cas d’aquelles actuacions que incloguin la contractació laboral de com a mínim un doctor, el finançament podrà ascendir al 85% del pressupost elegible amb un import màxim de 325.000 euros per beneficiari.

Addicionalment, la quantia de l’ajut podrà incrementar-se en 10.000 euros en el cas d’aquelles actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista a la convocatòria, en els termes i requisits que s’hi estableixen.

Les actuacions objecte d’aquest ajut hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense tenir en compte els costos de formació previstos. Els ajuts podran sol·licitar-se per a actuacions que tinguin caràcter anual o plurianual.

El pressupost total màxim de la convocatòria d'aquest any 2022 és de 35.000.000 d'euros. 

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de maig del 2022 i finalitzarà el dia 5 de juliol del 2022 a les 12:00 hores.

Bases reguladores

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 119 del 19-05-2022

Contacte

Telèfon: 91 581 55 00

Correu electrònic: neotec@cdti.es