ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts del Programa Projectes d'R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats a projectes d'R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Pla d'Impuls al Sector Audiovisual Espanya Hub Audiovisual d'Europa, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Pla Estatal de Recerca Científica, 2021-2023.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 25 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al "Suport a les pimes del sector audiovisual".

La convocatòria té com a finalitat finançar projectes d'R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d'aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, així com la transferència i l'adaptació d'aquests desenvolupaments a altres sectors d’aplicació.

Els projectes hauran d'enquadrar-se en una de les categories següents

  • Projectes de desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació a l’àmbit audiovisual i dels videojocs, incloses aquelles necessàries per a la consecució de prototips d'efectes especials i d'animació, nous equips (lents, càmeres, sensors per a captura de moviment, etc.); l'automatització de processos de producció o desenvolupament de tecnologies d'intel·ligència artificial per als processos de producció audiovisual i la creació de videojocs.
  • Projectes de desenvolupament de tecnologies innovadores pròpies de l'àmbit dels videojocs o audiovisual per a la seva aplicació en altres entorns com poden ser el cultural, sanitari o educatiu, entre d'altres.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables els següents costos

  • Costos de personal.
  • Costos d'instrumental i material inventariable.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
  • Costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.

A més, s'admetran les despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte i la despesa derivada de l'informe d'auditor.

En cap cas seran finançables les despeses financeres, les inversions en terrenys, locals i obra civil, els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, les despeses de promoció i difusió del projecte, i les despeses de manutenció. Les despeses de locomoció i viatges tampoc seran finançables.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les petites i mitjanes empreses (enteses com a tals les empreses amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no superi els 50 milions d’euros o un balanç general anual no superior als 43 milions) sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, del tipus de beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, les actuacions objecte d’aquest ajut hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros i màxim de 2.000.000 d’euros. Les activitats de desenvolupament experimental hauran de tenir un pes superior al 60% del pressupost elegible. Els projectes hauran de tenir caràcter plurianual.

El pressupost total màxim d’aquesta convocatòria és de 30.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de maig del 2022 i finalitzarà el dia 12 de juliol del 2022 a les 12:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 126 del 27-05-2022

Contacte

Telèfon: 915 815 500

info@cdti.es