ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la prevenció d’incendis forestals en boscos de titularitat privada

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural / Centre de la Propietat Forestal

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Es subvencionen les actuacions silvícoles de reducció de la càrrega de combustible en les àrees estratègiques, establertes als instruments d'ordenació forestal (IOF) agrupats o individuals i necessàries en cada cas, sobre els diferents estrats de la massa forestal, per tal de donar lloc a estructures de vegetació de baixa vulnerabilitat al foc de capçades, definides com de vulnerabilitat baixa de tipus C, que descriu el document Orgest d'integració del risc de grans incendis forestal(GIF) en la gestió forestal i la millora de la xarxa viària bàsica estratègica (en camins principals i secundaris) definida als IOF agrupats que donen accés a les àrees de baixa càrrega de combustible (àrees estratègiques).

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals privats, les agrupacions sense personalitat jurídica de titulars de terrenys forestals privats de finques adjacents, i les associacions de propietaris de terrenys forestals privats constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent.

Quantia

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 200.000,00 euros.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 4.497.534,51 euros.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8675 Data 25.05.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700