ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts del Programa Tecnològic Aeronàutic

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats al Programa Tecnològic Aeronàutic. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 9 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la "R+D+I en el Sector Aeroespacial".

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions de persones jurídiques que puguin dur a terme projectes en cooperació. Les agrupacions hauran d’estar formades per empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya i hauran de complir les especificacions establertes per a cada línia del Programa. L’agrupació resultant no tindrà personalitat jurídica pròpia i, per tant, una de les empreses participants actuarà com a coordinadora o representant.

Actuacions subvencionables

La convocatòria té com a finalitat finançar projectes d'R+D en tecnologies aeronàutiques que tinguin caràcter plurianual que siguin desenvolupats per agrupacions d’empreses i que s’emmarquin en alguna de les categories de reptes tecnològics següents:

 1. Tecnologies dirigides a la reducció d’emissions:
  • Nous sistemes de propulsió.
  • Optimització integral de la generació, distribució i emmagatzematge de l’energia no propulsiva.
  • Tecnologies que impulsin la incorporació de sistemes que permetin un avió més elèctric.
  • Desenvolupaments innovadors en aeroestructures.
  • Noves eines de càlcul i optimització aerodinàmica.
  • Nous materials avançats.
  • Noves tecnologies i demostradors de sistemes embarcadors o de instal·lacions a terra per a l’ús d’hidrogen en aeronaus.
 2. Sistemes aeris no tripulats (UAS):
  • Nous desenvolupaments de plataformes d’UAS.
  • Tecnologies de comunicació segures i ciber-protegides entre diversos tipus de vehicles.
  • Sistemes de detecció i comunicacions per a la integració de sistemes autònoms en un espai aeri compartit.
  • Altres solucions innovadores.
 3. Sistemes:
  • Tecnologies relacionades amb sistemes d’aviònica i equips embarcats.
  • Simuladors.
  • Sistemes d’actuació i control, de navegació, de comunicacions i de missió.
  • Bancs d’integració.
  • Sistemes de suport vital.
  • Sistemes de gestió del trànsit aèri (ATM) per a un transport aeri més eficient.
 4. Fabricació intel·ligent i avançada (digitalització):
  • Tecnologies de control, monitorització i simulació dels processos productius i bessons digitals.
  • Sistemes de fabricació i automatització avançats.
  • Sistemes de disseny per millorar l’entrada a producció i la seva cadència.
  • Sistemes innovadors d’MRO com, per exemple, anàlisi predictiu i monitorització en temps real.

A banda, els projectes hauran d’acollir-se a alguna de les línies següents, complint els requisits que s’estableixen per a cadascuna:

 • PTA Grans Empreses: Projectes d’agrupacions en les que l’empresa representant tingui la consideració de gran empresa. L’agrupació haurà d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses on com a mínim dues d’elles siguin autònomes entre si. Els projectes subvencionables en el marc d’aquesta línia hauran de tenir un pressupost total elegible mínim de 3.500.000 euros i màxim de 12.000.000 d’euros. El pressupost elegible mínim de cada participant serà de 500.000 euros en el cas de les grans i mitjanes empreses i de 250.000 euros en el cas de les petites.
 • PTA PIMES: Projectes d’agrupacions en les que l’empresa representant tingui la consideració de PIME (excloent la modalitat de microempresa) i tots els socis tinguin també la consideració de PIME. L’agrupació haurà d’estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de quatre empreses on com a mínim dues d’elles siguin autònomes entre si. Els projectes subvencionables en el marc d’aquesta línia hauran de tenir un pressupost total elegible mínim de 1.500.000 d’euros i màxim de 5.000.000 d’euros. El pressupost elegible mínim de cada participant serà de 200.000 euros.

Independentment de la línia en la que s’emmarquin, les activitats relacionades amb el projecte hauran d’iniciar-se amb caràcter posterior a la presentació de la sol·licitud d’ajut. A banda, una part dels projectes haurà de realitzar-se aquest mateix any 2023 i els projectes podran tenir una duració de fins a tres anualitats, finalitzant com a màxim el 30 de juny de 2025.

Despeses subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables els següents costos:

 1. Costos de personal.
 2. Costos d'instrumental i material inventariable.
 3. Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 4. Costos generals i altres costos d’explotació addicionals (inclosos costos de material, subministraments i productes similars) que derivin directament del projecte.
 5. Costos derivats de l’informe d’auditoria (fins a un màxim de 1.500 euros anuals per beneficiari).

Podran subcontractar-se les actuacions objecte d’aquest ajut fins a un màxim del 50% del pressupost finançable de cada beneficiari i sempre respectant les limitacions aplicables.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, del tipus de beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut per als projectes de recerca industrial serà del 80% del pressupost elegible en el cas de les petites empreses, 75% per a les mitjanes i 65% per a les grans empreses. En el cas dels projectes de desenvolupament experimental la intensitat màxima serà del 60% del pressupost elegible per a les petites empreses, del 50% en el cas de les mitjanes i del 40% en el cas de les grans empreses.

El pressupost total destinat inicialment a aquesta convocatòria és de 41.669.022 d'euros. D’aquest pressupost es destinaran, com a mínim, 8.000.000 d’euros a la línia PTA PIMES. A banda, es preveu la possibilitat d’incrementar aquest pressupost inicial en 40.000.000 d’euros addicionals en cas de disponibilitat pressupostaria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 4 d’abril de 2023 i finalitzarà el dia 16 de maig de 2023 a les 12:00 hores.

Bases Reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 74 del 28-03-2022

Contacte

pt_aero@cdti.es