ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Programa UNICO-5G Redes_Ajuts per a la provisió de serveis de comunicacions mòbils

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la convocatòria de la concessió d'ajuts del programa "UNICO-5G Redes".

Una convocatòria que té per objectiu la provisió del conjunt d'infraestructures passives necessàries que: 1) possibilitin la prestació de serveis de comunicacions mòbils de banda ampla de molt alta velocitat, tant en sentit descendent com ascendent, a zones on no es disposa de cobertura 4G amb servei de comunicacions mòbils que proporcioni al menys 10 Mbps en sentit descendent i 3 Mbps en sentit ascendent; 2) permetin donar cobertura de serveis mòbils a aquestes zones amb un mínim de 30 Mbps en enllaç descendent, 10 Mbps en enllaç ascendent i una latència màxima de 100 ms.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 6 «Desplegament del 5G: xarxes, canvi tecnològic i innovació», del Component 15 «Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

S'inclouen quatre zones de concurrència:

 • Zona 1: Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc i Castella i Lleó.
 • Zona 2: Aragó, Catalunya, Comunitat Foral de Navarra i la Rioja.
 • Zona 3: Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Extremadura i Canàries.
 • Zona 4: Andalusia, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Illes Balears, Ciutat Autònoma de Ceuta i Ciutat Autònoma de Melilla.

Cada projecte que opti als ajuts haurà d'ajustar el seu àmbit geogràfic d’actuació a una de les quatre zones de concurrència, podent-se presentar per un mateix sol·licitant un sol projecte per zona de concurrència. Cada sol·licitant pot presentar un projecte per cadascuna de les quatre zones de concurrència.

Conceptes subvencionables

Els ajuts es destinaran a finançar inversions i despeses que estiguin directament relacionats i siguin necessaris per a la realització del projecte que resulti seleccionat i que es materialitzin en el període que va des de la presentació de la sol·licitud fins a la data de finalització del projecte. En cap cas seran susceptibles d'ajut inversions i despeses que s'hagin compromès o realitzat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Es consideren inversions i despeses susceptibles d’ajut els següents conceptes associats al projecte:

 1. Infraestructures i obra civil.
 2. Equipament i altres materials.
 3. Despeses de personal.
 4. Altres costos generals o indirectes imputables al projecte. En aquest apartat es podran incloure les despeses derivades de l’elaboració de l'informe d'auditor i el de qualsevol altre document justificatiu exigit, així com els costos indirectes.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat, conforme a la Llei General de Telecomunicacions del 9 de maig. Així mateix, podran obtenir la condició de beneficiari les agrupacions d'empreses que disposin d’aquesta condició d'operador, amb personalitat jurídica i amb un representant o apoderat únic de l'agrupació.

Quantia

La quantia total disponible per a la concessió d’ajuts amb càrrec a aquesta convocatòria és de 150.000.000 €.

De la quantia anterior s'assignen a cadascuna de les zones de concurrència les quantitats següents:

 • Zona 1: 52.500.000€.
 • Zona 2: 33.000.000€.
 • Zona 3: 30.000.000€.
 • Zona 4: 34.500.000€.

La intensitat màxima dels ajuts és del 95% per a totes les zones.

L'ajut es concedeix mitjançant un procediment de concurrència competitiva a la sol·licitud més ben valorada en cadascuna de les 4 zones.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 7 de juny de 2022 i es disposarà de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud i la informació sobre la infraestructura existent susceptible de poder ser utilitzada o adequada per prestar el servei requerit, o bé la declaració de no disposar d'infraestructura susceptible de poder ser utilitzada o adequada per prestar el servei requerit.

Des de la data de publicació dels sol·licitants que hagin superat la fase de preavaluació, es disposarà fins a les 13:00h del 29 de juliol de 2022 per a la presentació dels projectes.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 136 del 08-06-2022