ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a projectes en línies estratègiques

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria de concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, a projectes en línies estratègiques.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes d’investigació industrial en col·laboració entre empreses i organismes d’investigació amb la finalitat de donar resposta als desafiaments identificats com a prioritats temàtiques. De la mateixa manera aquesta convocatòria ha de facilitar la transferència de coneixement mitjançant actuacions que eliminin les barreres existents entre els diferents actors.

Aquesta convocatòria d’ajuts s’emmarca en la inversió 13 del component 17 del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, que fa referència a la “Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació”.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquest ajut els projectes d’investigació industrial portats a terme per agrupacions d’un mínim de dos entitats en les que, obligatòriament, una de les entitats sigui un organisme d’investigació públic o privat. Els projectes subvencionats s’han d’emmarcar en alguna de les divuit prioritats temàtiques definides a l’Annex II de les Bases Reguladores i que engloben àrees com el desenvolupament de noves estratègies per fer front a la resistència antibiòtica, la predicció de catàstrofes naturals o la transició digital al sector agroalimentari.

Seran objecte d’ajut:

 1. Els costos de personal.
 2. Els costos d’adquisició i amortització d’actius materials.
 3. Els costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 4. Costos derivats de l’informe auditor.
 5. Costos de patents.
 6. Costos de consultoria de gestió del projecte.
 7. Contractes i assistències tècniques.
 8. Costos de mobilitat.
 9. Costos de compensació als subjectes experimentals que no estiguin vinculats laboralment amb l’entitat beneficiaria.

En tots els casos els projectes hauran d’iniciar-se al llarg de l’any 2022 però sempre en dates posteriors a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, en forma d’agrupació:

 • Empreses i associacions empresarials sectorials, sempre que s’hagin constituït o hagin iniciat l’activitat amb anterioritat al dia 1 de maig de 2022.
 • Organismes públics d’investigació.
 • Universitats públiques i els seus instituts universitaris.
 • Instituts d’Investigació sanitària.
 • Altres centres públics d’R+D+I.
 • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Centres privats d’R+D+I i universitats privades amb capacitat demostrada en R+D+I.

Quantia

El pressupost total de la convocatòria és de 70.000.000 d’euros, 35.000.000 d’euros en forma de subvenció i 35.000.000 en forma de préstec. El pressupost dels projectes presentats en el marc d’aquesta convocatòria ha de ser com a mínim de 400.000 euros i d’un màxim de 2.000.000 d’euros.

Amb caràcter general, la intensitat màxima dels ajuts a projectes d’investigació industrial serà del 50% del cost finançable. Aquesta intensitat es podrà veure incrementada en 10 punts percentuals si l’ajut es concedeix a una mitjana empresa i en 20 punts en el cas de les petites empreses. A banda, es podrà afegir una bonificació de 15 punts percentuals addicionals en els següents supòsits:

 • Si el projecte implica la col·laboració entre dos empreses, sempre que cap de les dues empreses sigui responsable de més del 70% del pressupost del projectes i que en el projecte hi col·labori com a mínim una PIME o que es dugui a terme en un mínim de dos estats membre de la UE.
 • Si el projecte implica la col·laboració entre una empresa i un o varis organismes d’investigació, sempre que l’organisme d’investigació assumeixi un mínim del 10% dels costos subvencionables del projecte i tingui dret a publicar els resultats de la investigació.
 • Si els resultats del projectes es difonen àmpliament per mitjà de fonts obertes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 14 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 5 de juliol de 2022 a les 14:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 138 del 10-06-2022

Contacte

Telèfon: 918 222 514

safe@aei.gob.es