ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió - Banda Ampla (UNICO - Banda Ampla 2023)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la convocatòria de la concessió d'ajuts del programa d’Universalització d’Infraestructures Digitals per a la Cohesió – Banda Ampla (ÚNICO – Banda Ancha 2023).

El Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió – Banda Ampla, és una actuació estratègica de la Component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola (PRTR) amb la qual es busca acostar-se a la universalització de les xarxes públiques de comunicacions electròniques capaces de proporcionar serveis de banda ampla de molt alta velocitat (més de 300 Mbps simètrics, escalables a 1 Gbps), a les zones sense cobertura adequada ni previsions per a la seva dotació en els pròxims tres anys, a través de la concessió d'ajudes als operadors pertanyents al sector privat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris les persones jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Actuacions subvencionables

Cada projecte susceptible d'acollir-se a les ajudes regulades a aquesta ordre ha de consistir en el desplegament de les infraestructures necessàries per a proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaços de prestar serveis amb tecnologia fixa en condicions de màxima demanda a velocitats almenys 300 Mbps, tant en sentit descendent com ascendent, a l'àmbit geogràfic definit pel sol·licitant i que consistirà en la totalitat o part de les zones elegibles en un dels àmbits de concurrència.

El projecte objecte de l’ajuda aportarà una millora significativa (canvi profund) a les zones objecte d’actuació. Per això és necessari que el projecte inclogui inversions significatives en infraestructura passiva que vagin més enllà de inversions marginals relacionades simplement amb la millora dels elements actius de la xarxa, i ha d'assolir un mínim del 70 per cent de la inversió.

Els projectes es referiran a les xarxes d'accés, és a dir, els segments d'una xarxa de banda ampla que connecten la xarxa de tornada (backhaul) amb el domicili o amb els dispositius dels usuaris finals, tal com es defineix a les Directrius relatives a les ajudes estatals a les xarxes de banda ampla (2023/C 36/01), i que formin part de la oferta majorista.

Despeses subvencionables

Les ajudes es destinaran a cofinançar inversions i despeses que estiguin directament relacionats i siguin necessaris per a la realització dels projectes que resultin seleccionats, que es materialitzin en el període que va des de la presentació de la sol·licitud fins a la data de finalització del projecte, que existeixi constància documental sobre la seva realització i que siguin conformes amb la normativa nacional i comunitària aplicable. En cap cas seran elegibles les inversions i despeses que es haurien compromès o realitzat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Es consideren inversions i despeses elegibles els següents conceptes associats al projecte:

1) Infraestructures passives i obra civil.

2) Equipament actiu.

3) Despeses de personal propi.

4) Costos indirectes imputables al projecte.

Quantia

La quantia màxima disponible per a la concessió d’ajuts amb càrrec a aquesta convocatòria és de 150 milions d'euros. Aquesta quantia està distribuïda per cadascun dels 50 lots o zones de concurrència, coincidents amb altres tantes províncies espanyoles. La intensitat màxima de les ajudes és del 80 per cent per a totes les zones.

L'ajut màxim per projecte no podrà superar el llindar de 100 milions d'euros establert a l'article 4.1 i del RGEC.

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el 7 d’agost de 2023 i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2023 a les 13 hores.

L'execució dels projectes podrà estendre's com a màxim fins al 31 de desembre de 2025.

Bases reguladores i convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 186 del 05-08-2023