ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a programes de compliment normatiu en matèria de competència de les empreses

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta línia de subvencions té per finalitat augmentar i difondre la cultura de la competència en l'àmbit empresarial, subvencionant el disseny i l'establiment d'aquests programes de compliance, que ajuden les empreses a complir les normes de competència i, en darrera instància, afavoreixen el funcionament competitiu dels mercats.

Amb aquestes subvencions, es pretén fomentar la incorporació de la variable competència en els programes de compliment normatiu de les empreses, per tal d'assolir una competència efectiva entre les empreses per al bon funcionament dels mercats.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases les empreses privades que siguin una PIME i tinguin el domicili social o una delegació o oficina al territori de Catalunya, amb independència de la seva forma jurídica.

Pressupost

L'import màxim que es destina a la concessió d'aquestes subvencions és de 150.000,00 euros.

Quantia

Les subvencions que es concedeixin en virtut d'aquesta convocatòria no poden superar el 70% del pressupost total del programa de compliance presentat (IVA no inclòs), ni la quantitat màxima de subvenció, que es fixa en 10.000 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8691 Data 17.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 528 160

autoritat.competencia@gencat.cat