ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa de Missions Ciència i Innovació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats al Programa de Missions de Ciència i Innovació. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2021-2023).

La convocatòria té com a finalitat finançar projectes d’R+D empresarials realitzats en cooperació, que s’enquadrin en alguna de les sis missions identificades i els objectius dels quals s’orientin a alguns dels àmbits de millora proposats per a cada missió. Per a la present convocatòria s’han identificat les sis missions següents:

 1. Reforçar capacitats tecnològiques per a l’autonomia energètica segura i sostenible (fusió, hidrogen i renovables).
 2. Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI.
 3. Impuls d’un sector agroalimentari més sostenible i adaptat a les noves condicions associades al canvi climàtic gràcies a un us rellevant d’eines biotecnològiques avançades.
 4. Impulsant tecnologies d’aplicació al sector naval que millorin la seva competitivitat al segle XXI.
 5. Impuls de la substitució, recuperació i valorització de recursos minerals i materials estratègics per a la Transició Ecològica.
 6. Desenvolupament i enfortiment d’un ecosistema de fotònica integrada a Espanya.

A banda, els projectes també hauran d'enquadrar-se en una de les categories següents:

 • Missions Grans Empreses: Projectes d’agrupacions en les que l’empresa representant tingui la consideració de gran empresa i com a mínim un dels socis sigui una PIME.
  • L’agrupació haurà d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de vuit empreses on com a mínim dos d’elles siguin independents entre si.
  • Els projectes subvencionables en el marc d’aquesta línia hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 4.000.000 euros i màxim de 15.000.000 d’euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 175.000 euros.
  • Les activitats d’investigació industrial han de representar, com a mínim, el 60% del pressupost elegible del projecte.
  • Els projectes han de tenir caràcter plurianual i finalitzar el 31 de desembre del 2024 o el 30 de juny del 2025.
 • Missions PIMES: Projectes d’agrupacions en les que l’empresa representant tingui la consideració de mitjana empresa i la resta de participants siguin PIMES.
  • L’agrupació haurà d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses on com a mínim dos d’elles siguin independents entre si.
  • Els projectes subvencionables en el marc d’aquesta línia hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 1.500.000 euros i màxim de 3.000.000 d’euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 175.000 euros.
  • Les activitats d’investigació industrial han de representar, com a mínim, el 35% del pressupost elegible del projecte.
  • Els projectes han de tenir caràcter plurianual i finalitzar el 31 de desembre del 2023 o del 2024.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Projectes R+D+i público-privats, Interdisciplinaris, Probes de concepte i concessió d’ajuts conseqüència de convocatòries competitives Internacionales. R+D d’avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial”.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables els següents costos:

 • Costos de personal.
 • Costos d'instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 • Costos generals i altres costos d’explotació addicionals (inclosos costos de material, subministraments i productes similars) que derivin directament del projecte.
 • Costos derivats de l’informe d’auditoria (fins a un màxim de 1.500 euros anuals per beneficiari).

Podran subcontractar-se les actuacions objecte d’aquest ajut fins a un màxim del 50% del pressupost finançable de cada beneficiari i sempre respectant les limitacions aplicables.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions de persones jurídiques que puguin dur a terme projectes en cooperació. Les agrupacions hauran d’estar formades per empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya i hauran de complir les especificacions establertes per a la categoria en la que s’emmarqui el projecte. L’agrupació resultant no tindrà personalitat jurídica pròpia i, per tant, una de les empreses participants actuarà com a coordinadora o representant.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, i sempre que es doni una col·laboració amb empreses o entre empreses i organismes d’investigació i una àmplia difusió dels resultats del projecte, la intensitat màxima de l’ajut serà la següent:

 • Per als projectes d’investigació industrial serà del 80% del pressupost elegible en el cas de les petites empreses, del 75% per a les mitjanes i del 65% per a les grans empreses.
 • En el cas dels projectes de desenvolupament industrial la intensitat màxima serà del 60% del pressupost elegible per a les petites empreses, del 50% en el cas de les mitjanes i del 40% en el cas de les grans empreses.

El pressupost total màxim d’aquesta convocatòria és de 125.000.000 d'euros. D’aquest pressupost es destinarà un mínim de 20.000.000 d’euros a la categoria de Missions PIME, llevat que, una vegada avaluats els projectes presentats, aquest pressupost no pogués ser esgotat.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 22 de juny del 2022 i finalitzarà el dia 5 de setembre del 2022 a les 12:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 147 del 21-06-2022

Contacte

misiones@cdti.es